Ο μεγαλέμπορος όπλων Σερ Μπάζιλ Ζαχάρωφ δεν άφηνε τίποτε στην τύχη. Επένδυσε χρόνο, γοητεία και εκατομμύρια, ώστε να έλθει, να επανέρχεται και να παραμένει στην εξουσία το εκτελεστικό του όργανο στην Ελλάδα, ο σκοτεινός Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ο Βενιζέλος ήταν ο καθοριστικός άνθρωπος για να συρθεί καταχρηστικά και καταστροφικά η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Μικρασιατική Εκστρατεία. Εξανδραπόδισε όλους τους πολιτικούς του εχθρούς. Έβγαλε από την μέση τον βασιλέα Κωνσταντίνο Α’ με την συνέργεια Γάλλων κατασκόπων, καίγοντας με το αζημίωτο το Τατόι και την Θεσσαλονίκη. Κυβέρνησε τους Έλληνες με σιδηρά και μαύρη δικτατορία, με κολοσσιαία χρηματοδότηση σε αγγλικές λίρες και γαλλικά φράγκα. Ό,τι δεν τον συνέφερε, εξαφανιζόταν από την ιστορία και τον τύπο, που η χρηματοδότησή του είχε την υπογραφή Ζαχάρωφ. Το ψέμα, η απόκρυψη και η διαστρέβλωση είναι η παρακαταθήκη του. Τα τεκμήρια της σκοτεινής του παρουσίας έρχονται -έστω και ετεροχρονισμένα- στο φως…

Cover TA PENINTA XRONIA TIS ZOIS MOY

Η επιστολή Αβέρωφ στον Ζαχάρωφ

«Αξιότιμε Φίλε κ. Ζαχάρωφ

Συμφώνως με την εκφρασθείσαν προς με επιθυμίαν σας κατά την εν Monte Carlo συνάντησίν μας, σπεύδω σήμερον μετά πάροδον τριών μηνών από της στιγμής εκείνης ν’ αποστείλω υμίν εσωκλείστως συνοπτικήν κατάστασιν της διαχειρίσεως των ποσών τα οποία τόσον γενναιοφρόνως εθέσατε εις την διάθεσιν της επιτροπής του κόμματος των Φιλελευθέρων.

Cover

Εκ της καταστάσεως ταύτης θέλετε ίδη τα μέχρι τέλους Απριλίου πεπραγμένα. Τα αποτελέσματα είναι πράγματι ικανοποιητικότατα, διότι αι τελευταίαι εκλογικαί επιτυχίαι και η λαμπρά στάσις του Τύπου μέχρι σήμερον και η εν γένει ευχάριστος θέσις του κόμματος των Φιλελ[ευθέρων] οφείλονται εν μέρει τουλάχιστον εις την υλικήν ταύτην υποστήριξιν.

Cover ISTORIA TOY ETHNIKOU DICHASMOU

Εντούτοις το μέχρι σήμερον δαπανηθέν ποσόν δεν είναι υπέρογκον και τούτο διότι η διαχείρισις εγένετο μετά πολλής φειδούς και νοικοκυροσύνης και διότι η επιτροπή έχει υπ’ όψιν της διά του γενναίου ποσού το οποίον εθέσατε εις την διάθεσίν της να επαρκέση εις όλας τας ανάγκας και υποχρεώσεις του κόμματος μέχρι του τέλους 1916 και εις την αγοράν ακόμη της οικίας ήτις συμφώνως προς τας επιθυμίας σας θα δωρηθή εκ μέρους υμών προς τον Πρόεδρόν μας κ. Βενιζέλον.

Cover H ELLAS EN MIKRA ASIA

Επί του ζητήματος τούτου οφείλω να σας γνωρίσω τα εξής. Μόνον προ τριών ημερών, κατόπιν πολλών διαπραγματεύσεων, κατόρθωσα να υπογράψω προκαταρκτικόν συμβόλαιον (option) το οποίον λήγει την 30ήν Μαΐου V.J. [με το παλιό ημερολόγιο] ή 12 Ιουνίου N.J. [με το νέο ημερολόγιο], δι’ ου δυνάμεθα ν’ αγοράσωμεν την οικίαν αντί 400 χιλ. δραχμών. Το ποσόν είνε αληθώς υπέρογκον: κατά την εν Monte Carlo δε συνάντησίν μας υπελόγιζα τούτο εις δρ. 280 χιλιάδας. Η απότομος όμως υπερτίμησις των οικιών και οικοπέδων ενταύθα καθιστά την τιμήν των 400 χιλ. και πάλιν συμφέρουσαν. Επειδή όμως πρόκειται πάντοτε περί διαθέσεως μεγάλου ποσού επροτίμησα την υπογραφήν μόνον προκαταρκτικού συμβολαίου option, δεν θαπροβώ δε εις το οριστικόν συμβόλ[αιον] αγοράς επ’ ονόματί σας ή μη μόνον όταν λάβητε την καλοσύνην να μοι γνωρίσητε την έγκρισίν σας τηλεγραφικώς διά των λέξεων va bien προ της λήξεως της option ήτοι 12 Juin N.J. [12 Ιουνίου με το νέο ημερολόγιο].

Cover VICTOR DOUSMANIS

Η μεγάλη δυσχέρεια εις το ζήτημα τούτο προέρχεται από την επίμονον άρνησιν του Προέδρου μας κ. Βενιζέλου να δεχθή προσωπικώς μίαν τόσον μεγάλην δωρεάν, καίτοι αναγνωρίζει την μεγάλην χρησιμότητα και απόλυτον ανάγκην της εγκαταστάσεως των γραφείων του κόμματος και των εφημερίδων μας εις ευπρεπές οίκημα, εις διαμέρισμα του οποίου και να κατοική.

Cover King Konstantine I Greece Edouard Driault

Κατά την εμήν γνώμην η δυσχέρεια αύτη δύναται να αρθή ευκόλως εάν την δωρεάν κάμητε υμείς ή προς το κόμμα των Φιλελευθέρων ή κάλλιον προς τον κ. Βενιζέλον ως αρχηγόν του κόμματος των Φιλελευθέρων: τοιουτοτρόπως ο κ. Βενιζέλος θα έχει την χρήσιν της οικίας εφ’ όσον ζη, κατόπιν δε θα περιέρχεται αύτη εις το κόμμα. Μίαν ταύτην λύσιν προτεινομένην παρ’ ημών, έχω την εντύπωσιν ότι θ’ αποδεχθή ο κ. Βενιζέλος, λύεται δε ούτω το σπουδαίον τούτο ζήτημα, μεγίστης δι’ ημάς σημασίας διότι εδραιούται πλέον και οργανούται οριστικώς, συμφώνως με τα εν Αγγλία κρατούντα, το μέγα τούτο κόμμα των Φιλελευθέρων, του οποίου υμείς θα είσθε ο μέγας ευεργέτης».

*Επιστολή Γεωργίου Αβέρωφ προς Σερ Μπάζιλ Ζαχάρωφ (Μάιος 1916), (ΕΛΙΑ, Αρχείο Γ. Αβέρωφ, φ. 1.2)

*Ο Ζαχάρωφ ενέκρινε τελικά την αγορά με συνθηματικό τηλεγράφημά του (30.5/12.6.1916). Την επομένη, «κατόπιν συνεννοήσεως» με τον δικηγόρο του Ελευθερίου Βενιζέλου Ιωάννη Αθανασάκη, υπογράφηκαν τα σχετικά χαρτιά στο όνομα του Αβέρωφ.


IOANNIS NASIOULAS
Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας και Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Originally posted 2019-08-13 11:39:15.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη" και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης.