Εθνικός Διχασμός και Μικρασιατική Καταστροφή. Το εμβληματικό έργο του Γεωργίου Φεσσόπουλου, που πρωτοεκδόθηκε το 1934, τώρα επανακυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία: “Αι διχόνιαι των Αξιωματικών μας και η διάλυσις του Στρατού μας εν Μικρά Ασία”.

«Η ανάμιξις των Αξιωματικών τω 1916 εις την πολιτικήν, είχεν ως άμεσον συνέπειαν: Την διαίρεσιν αυτών εις δύο κομματικάς μερίδας· την μέχρις απιστεύτου σημείου εξαφάνισιν των λαμπρών εκείνων ηθικών αρετών του επαγγέλματος, αι οποίοι αποτελούν τον συνεκτικόν κρίκον του Σώματος· την μεταξύ των ανάπτυξιν σφοδροτάτου μίσους, εκδηλωθέντος δια παντοειδών διώξεων.

Cover FESSOPOULOS MIKRA ASIA.png

Φυσικώτατον επακολούθημα υπήρξεν ο αξιοθρήνητος τρόπος διοικήσεως του Εν Μ. Ασία Στρατού, ο προκαλέσας εν τέλει την διάλυσιν αυτού, η οποία πάλιν κατέληξεν εις την Εθνικήν τραγωδίαν του 1922» .

Από τον Πρόλογο του Συγγραφέως.

Αι διχόνιαι των Αξιωματικών μας και η διάλυσις του Στρατού μας εν Μικρά Ασία. Γεώργιος Φεσσόπουλος, Υποστράτηγος Ε.Α. Πρώτη Έκδοση: 1934. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Σελ. 208. ISBN: 978-618-5383-03-9. Διαθέσιμο αποκλειστικά στο www.grecobooks.com.

06

Originally posted 2019-06-20 08:59:12.