Του Σταυρού σου τον τύπον εν ουρανώ θεασάμενος,

και ως ὁ Παύλος την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος,

ο εν βασιλεύσιν, Απόστολός σου Κύριε,

Βασιλεύουσαν πόλιν τη χειρί σου παρέθετο,

ην περίσωζε διὰ παντὸς εν ειρήνη,

πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Originally posted 2018-05-21 10:40:15.