Η περίοδος αύτη της πρωθυπουργίας του αειμνήστου Γ. Θεοτόκη είναι εκείνη ήτις παρεσκεύασε την υλικήν δύναμιν δι΄ης η Ελλάς κατώρθωσε να πολεμήση κατά την βαρυτάτην εποχήν της Βαλκανικής πολιτικής αναδημιουργίας.

Cover VICTOR DOUSMANIS

Ο Γεώργιος Θεοτόκης ως πολιτικός επέτυχε να επιβληθή επί της κοινής γνώμης της Ελλάδος και δια της διαλλακτικότητος αυτού, της προσήνειας και του ηπίου αυτού πολιτικού χαρακτήρος συνεκέντρωσε και διετήρησε περί εαυτόν επί μίαν ολόκληρον τετραετίαν την γενικήν εκτίμησιν και την εμπιστοσύνην του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του Ελληνικού Λαού.

Με όλην την δεινήν κατάστασιν των εκ του πολέμου του 1897 προκυψασών ατυχών περιστάσεων, την εσωτερικήν παραλυσίαν, την οικονομικήν δυσπραγίαν, την διεθνή ανυποληψίαν του Ελληνικού Κράτους, κατώρθωσε να συγκεντρώση την αγάπην και την εμπιστοσύνην του λαού. Ούτως επέτυχε δια μικρών αυξήσεων της φορολογίας και δια πραγματικών οικονομιών, κυρίως εις τας στρατιωτικάς ετησίας δαπάνας, να σχηματίση κεφάλαια ικανά όπως εφοδιάση τον στρατόν δια πολεμικού υλικού, ενισχύση την εκπαίδευσιν αυτού και καταρτίση στρατόν εκστρατείας ικανοποιήσαντα τους προαιωνίους πόθους του Ελληνισμού και επέτυχε, κατά μέγα τουλάχιστον μέρος την Εθνικήν ενότητα των Ελλήνων.

Ο Γεώργιος Θεοτόκης υπήρξεν ο απόστολος της Ελληνικής Ιδέας, ο προαγαγών τον Μακεδονικόν αγώνα, ο λύσας το Κρητικόν ζήτημα, ο προετοιμάσας κατά την τελευταίαν αυτού Πρωθυπουργίαν τον στρατόν δια την μετέπειτα Εθνικήν αυτού δράσιν. Εκτός όμως τούτων υπήρξε ο εμπνεύσας την ομόνοιαν και την αγάπην μεταξύ των πολιτικώς διισταμένων ομάδων, ο καθησυχάσας τα πάθη και αμβλύνας αυτά εις τρόπον ώστε η πολιτική διαπάλη να αποβάλη την οξύτητα ην είχε κατά τους προηγηθέντας αυτού χρόνους.

Ο χαρακτήρ του Γεωργίου Θεοτόκη, ο πολιτικός αυτού χαρακτήρ, διότι περί αυτού γράφομεν, υπήρξεν υπόδειγμα σώφρονος και μεμετρημένου πολιτικού, δι ου η πολιτική έφθασεν εις το ευγενές ύψος της κοινωνικής αναπτύξεως της εποχής εις ην έζησε και έδρασε. Ο Γεώργιος Θεοτόκης, ο δημιουργήσας ιδίαν εποχήν, χαρακτηρίζεται κυρίως δια τον σεβασμόν προς τας γνώμας και πεποιθήσεις των αντιθέτων αυτού. Επροστάτευσε πάντοτε τας καλάς ιδέας των άλλων και δια τον λόγον αυτόν ημείς είμεθα προσωπικώς υποχρεωμένοι και ευγνώμονες, διότι εδέχθη και υπεστήριξε, κατόπιν επισταμένης μελέτης, τας προτάσεις ημών, τας οποίας άλλοι ειδικοί περί τα στρατιωτικά, όχι μόνον απέκρουσαν αλλά και κατόπιν, όταν ο Θεοτόκης αποδειχθείς αυτάς ειργάζετο όπως πραγματοποιηθούν, επολέμησαν.

Basilias Konstantinos I Greece

Είμεθα ευγνώμονες προς τον Γεώρ. Θεοτόκην και την ευγνωμοσύνην ημών εκφράζοντες αφιερούμεν τας ολίγας αυτάς γραμμάς εις μνήμην αυτού. Ο Γεώργιος Θεοτόκης απέθανε με τον πικρόν πόνον του παραγνωρισθέντος πολιτικού, διότι ενώ έβλεπε αυτόν δημιουργόν του επιτευχθέντος υπό του Ελληνικού στρατού εθνικού έργου, αυτός ήτο μακράν της πολιτικής, σχεδόν απόστρατος και παρηγκωνισμένος. Η ψυχή όμως αυτού ετρώθη όταν είδεν ότι η Ελλάς, παρασυρθείσα εις άνισον και άδικον αγώνα, παρεγνώρισε όχι μόνον αυτού τας υπηρεσίας, αλλά και του δημιουργού της νεωτέρας Ελλάδος, του Βασιλέως Κωνσταντίνου, μη επιζήσαντος, ευτυχώς δι΄αυτόν, να ιδή τούτον εξόριστον και εγκαταλελειμένον παρά των ιδίων αυτού υπηρετών και πρώην θαυμαστών του.


Απόσπασμα από το έργο: Βίκτωρ Δούσμανης | Απομνημονεύματα – Ιστορικές σελίδες τας οποίας έζησα. Πρώτη Έκδοση 1946. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2019. Σελ 307. Αποκλειστικά διαθέσιμο στο www.grecobooks.com

Cover VICTOR DOUSMANIS

Originally posted 2019-11-23 11:19:48.