Στις 30 Νοεμβρίου 2020, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ψήφισε την σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43). Είναι η δεύτερη σημαντική κυβερνητική πρωτοβουλία, μετά την παραχώρηση στην Microsoft πρόσβασης στα κρατικά, ψηφιακά, φορολογικά και λοιπά αρχεία του πληθυσμού.

Στο Άρθρο 1 του ΦΕΚ όπου δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση, διαβάζουμε:

Κριτήρια και σκοποί της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών

Συστήνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 και των στοιχείων (η) και (θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 και της παρ. 3 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια του στοιχείου (7) του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ, το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, ως σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του στοιχείου (6) του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ.

Όσον αφορά το κριτήριο της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών αυτό συνίσταται στην ακριβή καταγραφή των εμβολίων που διενεργούνται σε κάθε πρόσωπο που ανήκει στο γενικό πληθυσμό της Χώρας (παιδιά και ενήλικες), ιδίως κατ΄ εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και των συστάσεων εμβολιασμού που εκδίδονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Για τους σκοπούς της παρούσας στην έννοια «ασθενής» περιλαμβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας.

Οι σκοποί σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών εμπίπτουν στους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4600/2019. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται ειδικότερα η πλήρωση των ακόλουθων, ιδίως, σκοπών:

α) Να διασφαλιστεί η βέλτιστη παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω της πληρέστερης δυνατής εμβολιαστικής κάλυψης του γενικού πληθυσμού της Χώρας.

β) Να διαμορφωθούν πολιτικές υγείας με στόχο τη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού και, μέσω αυτής, της καταπολέμησης νόσων και της βέλτιστης παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

γ) Να καταστούν δυνατές η εξαγωγή δεικτών εμβολιαστικής κάλυψης και δεικτών έγκαιρου εμβολιασμού για συγκεκριμένους πληθυσμούς ή για ομάδες του πληθυσμού με καθορισμένα χαρακτηριστικά (όπως το έτος γέννησης, η περιοχή κατοικίας, κοινωνικά χαρακτηριστικά κ.λπ.) και η δημιουργία τακτικών Εκθέσεων.

δ) Να καταστεί ευχερέστερη η εκτίμηση της επιδημιολογίας νόσων, λαμβάνοντας υπόψη την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

ε) Να καταστεί δυνατή η εξαγωγή δεικτών αξιολόγησης των μονάδων υγείας που διενεργούν εμβολιασμούς, με κριτήρια όπως ο αριθμός εμβολιασμών που πραγματοποιήθηκαν από μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας κατά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού αναφοράς μονάδων υγείας, κ.λπ.

στ) Να διασφαλιστούν η ακριβής καταγραφή, ως τμήμα του ιατρικού ιστορικού κάθε προσώπου, των εμβολιασμών που έχουν διενεργηθεί σε κάθε πρόσωπο που ανήκει στο γενικό πληθυσμό της Χώρας, καθώς και η πρόσβαση των εν λόγω πληροφοριών εμβολιασμού σε κάθε πρόσωπο, ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και η επισκόπηση των εν λόγω πληροφοριών εμβολιασμού από κάθε πάροχο υπηρεσιών υγείας, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες υγείας στο πρόσωπο αυτό.

ζ) Να καταστεί δυνατή η προσωποποιημένη ειδοποίηση των προσώπων και των οικογενειών σχετικά με εμβολιασμό, ο οποίος πρέπει να διενεργηθεί ιδίως κατ΄ εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και των συστάσεων εμβολιασμού που εκδίδονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. (η) Να καταστεί δυνατή η παραγωγή βεβαίωσης διενέργειας εμβολιασμών, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται για συγκεκριμένες νόμιμες χρήσεις (όπως για την εγγραφή σε σχολική μονάδα, για ταξίδι σε χώρα με συγκεκριμένες υποχρεώσεις εμβολιασμού, κ.λπ.).

θ) Να καταστεί δυνατή η συλλογή πληροφοριών για πρόσωπα που πρέπει να προσεγγιστούν από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης τοπικής ή εκτεταμένης επιδημίας με σκοπό την οργάνωση του εμβολιασμού τους ή ελαττωματικής παρτίδας εμβολίου, με σκοπό τη συστηματική παρακολούθησή τους.

ι) Να καταστεί δυνατή η αποτροπή προσπάθειας συνταγογράφησης εμβολίου σε πρόσωπο που είναι πλήρως εμβολιασμένο με το εμβόλιο αυτό, με στόχο την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων.

ια) Να καταστεί δυνατή η συλλογή ανωνυμοποιημένων ή ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων για έρευνα, με δυνατότητα πρόσβασης της επιστημονικής κοινότητας σε αυτά μετά από αιτιολογημένο αίτημα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Originally posted 2020-12-01 13:56:15.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.