Πρὸς σὲ τὰς χείρας μου, πρὸς σὲ τοὺς εφθαλμούς μου αίρω,
τὰ φλέγοντά μου δάκρυα θυσίαν σοὶ προσφέρω·
ετάκη η καρδία μου, ωσεὶ κηρός, εντός μου·
ελέησόν με, ο Θεός, σπλαχνίσου, ο Θεός μου.

Είναι πολὺ τὸ πέλαγος, πολύ, των οἰκτιρμών σου·
η προσευχή μου εις ναὸν φοιτά τὸν άγιόν σου·
εις κρίσιν μὲ τὸν δούλον σου μὴ θέλης νὰ εισέλθης,
πρὶν η μὲ τὰ ελέη σου επὶ της γης κατέλθης.

Η δόξα σου ως ουρανὸς ατέραμνος απλούται·
ενώπιόν σου, ο Θεός, θνητὸς δὲν δικαιούται·
τὸ όνομά σου άπειρον πληροί τὴν οικουμένην·
σὺ τὴν ψυχήν μου οίκτειρον τὴν καταβεβλημένην.

Η ύπαρξίς μου εις φθορὰν καὶ σκοτασμὸν κατέβη·
κατέστην των μισούντων με καὶ των εχθρών μου χλεύη·
οι συγγενείς μου μ’ ύβριζον, μ’ ενέπαιζον οι φίλοι,
τὰς κεφαλάς των σείοντες, λαλούντες, μὲ τὰ χείλη.

Καὶ πάντες οι θεώμενοι σκληρώς μὲ κατηρώντο,
καὶ τόσα βέλη κατ’ εμού καὶ ξίφη ημιλλώντο·
ω πότε, πότε, Κύριε, θὰ παύσης τὴν οργή σου;
πάσαν αυγὴν τὸ στόμα μου λαλεί τὴν αίνεσίν σου.

Ανωφελὴς ο βίος μου ενώπιόν σου ρέει·
πάσα πνοὴ καὶ ύπαρξις τὸ πρόσκαιρόν της κλαίει·
είς λίθος είς οἰκοδομὴν ας ήμην του ναού σου
καὶ ἂς ήμην καίουσα λαμπὰς πρὸ του σεπτού βωμού σου.

Οι ουρανοὶ τὴν δόξαν σου σιγώντες διηγούνται·
πρὸς αίνον σου τὰ χείλη μου τὰ τρέμοντα κινούνται·
πώς ραγισμένη βάρβιτος θὰ βάλη αρμονίαν;
καὶ πώς ψυχὴ βαρυαλγὴς θὰ είπη μελωδίαν;

Τὸ πνεύμα μου ιλιγγιά, ω Κτίστα των αιώνων,
δὲν έχω άλλ’ η δάκρυα νὰ σοὶ προσφέρω μόνον·
ως τοῦ ηλίου η ακτὶς τὴν δρόσον καταπίνει,
τὸ έλεός σου έκπεμφθὲν τὰ δάκρυά μου σβύνει.

Πρὸς σὲ τὸν Πλάστην έκραξα εν συνοχή καρδίας,
σκώληξ της γης οικτρὸς εγὼ καὶ τέκνον ασθενείας·
μὴ αποβάλῃς προσευχὴν εκ βάθους πεμπομένην
καὶ μὴ απώση, ο Θεός, ψυχὴν συντετριμμένην.

Ω Κύριε, τίς εν Θεοίς υπάρχει όμοιός σοι;
καὶ τίς τὸ πλάσμα δύναται των σων χειρών νὰ σώση;
αν παρὰ σοὶ ευπρόσδεκτος δὲν ειν’ η προσευχή μου,
ας ἀναλύση εις πηγὰς δακρύων η ψυχή μου.

Πρὸς σὲ τὰς χείρας μου, πρὸς σὲ τοὺς οφθαλμούς μου αίρω,
τὰ φλέγοντά μου δάκρυα θυσίαν σοὶ προσφέρω·
ετάκη ἡ καρδία μου, ωσεὶ κηρός, εντός μου·
ελέησόν με, ο Θεός, σπλαχνίσου, ο Θεός μου.

Originally posted 2018-04-09 18:17:50.

Το σχόλιό σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

error:
Αρέσει σε %d bloggers: