Επειδή, κατά την μειοψηφούσα γνώμη δύο μελών του Δικαστηρίου, των εφετών Άννης Πελεκούδα και Βασιλικής Πούρα, απεδείχθηκαν τα εξής πραγματικά γεγονότα:

Την 7-1-2008 η τότε αναπληρώτρια προϊσταμένη του εις την Θεσσαλονίκη Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ΤΥΔΚΥ] Πηνελόπη Καριώτη ενημέρωσε  τηλεφωνικώς τον από 17-8-2007 αναπληρωτή Διευθυντή της ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και ήδη τέταρτον των κατηγορουμένων Γεώργιον Γκαϊδατζή, ότι  υφίστατο κενό πληρωμής του Δήμου έναντι του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και οφειλή δύο μηνών· αμέσως ο τελευταίος εκάλεσε τον αρμόδιον υπάλληλον Παναγιώτη Σαξώνη ήδη πρώτον των κατηγορουμένων, υπεύθυνον από το έτος 1991 δια τις πληρωμές των εισφορών και κρατήσεων υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι ¨επρόκειτο για λάθος του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.¨, έδωσε εντολή εις τον προαναφερόμενον υπάλληλον όπως αμέσως μεταβεί εις το ΤΥΔΚΥ με τα στοιχεία από το αρχείο του Τμήματος Εξόδων, ώστε να γίνει  αντιπαραβολή αυτών με τα στοιχεία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Ο υπόλογος διαχειριστής Π. Σαξώνης δεν μετέβη εις το ως άνω ταμείο, ο τέταρτος των κατηγορουμένων επέβαλε έλεγχον των στοιχείων από τον πρώτον κατηγορούμενον και τις υπαλλήλους του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. εις τον χώρον των γραφείων των τελευταίων, ο οποίος διήρκησε επί δεκαήμερον, μέχρι την 18-1-2008. Εν συνεχεία ο πρώτος κατηγορούμενος διαχειριστής, εμμένων εις την άρνησή του, έλαβε αναρρωτική άδεια μέχρι την 28-1-2008, ενώ την 23-1-2008 η άνω προϊσταμένη του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και δια του υπ’ αριθμ.πρωτ.1095/21-1-2008 εγγράφου ενημέρωσε τον τέταρτον κατηγορούμενον δια την οφειλήν του Δήμου μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2007. Την ίδια ημέρα ο αναπληρωτής Διευθυντής της Ταμειακής Υπηρεσίας τέταρτος κατηγορούμενος ανέθεσε-και δια του υπ’ αριθμ.πρωτ.5667/845/23-1-2008 εγγράφου του- εις την προϊσταμένη του Τμήματος Εξόδων Αγοραστή Μόσχογλου και τον υπάλληλον του άνω τμήματος Φώτιον Σκαμπαρδώνη την διενέργειαν γενικού ελέγχου εις την διαχείριση του, αρμοδίου δια την πληρωμή εισφορών-κρατήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους, υπαλλήλου πρώτου κατηγορουμένου δια το έτος 2003 και εφεξής, καθόσον δια το μέχρι την 26-11-2003 χρονικό διάστημα είχε γίνει [ο δεύτερος μετά το έτος 1996] διακανονισμός πληρωμής των οφειλών [4.000.000 ευρώ] μεταξύ του αρμοδίου του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και του τότε Διευθυντού της Ταμειακής Υπηρεσίας, ήδη πέμπτου των κατηγορουμένων, Θωμά Γκόλα. Την 7-2-2008 οι διενεργούντες τον έλεγχον των καταστάσεων εισφορών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Α. Μόσχογλου και Φ. Σκαμπαρδώνης ενημέρωσαν προφορικώς τον τέταρτον των κατηγορουμένων Γ. Γκαϊδατζή ότι ¨φαίνεται να μην έχει αποδώσει ο Δήμος 3,5 μήνες, δηλαδή Οκτώβριο 2003, Σεπτέμβριον και Οκτώβριον 2005 και δώρο Πάσχα 2006¨ και ότι διεπίστωσαν παραλήψεις ως προς την απόδοση κρατήσεων.

Προ της επιμονής του διαχειριστού πρώτου κατηγορουμένου Π. Σαξώνη ότι ¨ο Δήμος ουδέν οφείλει¨, ο τακτικός πλέον Διευθυντής-δυνάμει της από 4-2-2008 αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου- της Ταμειακής Υπηρεσίας κατηγορούμενος Γ. Γκαϊδατζής προέβη ο ίδιος από την 7-2-2008 έως την 18-2-2008 εις τον έλεγχον των καταστάσεων εισφορών Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., αποδείξεων ΕΤΕ τις οποίες προσεκόμισε ο πρώτος κατηγορούμενος, διαπίστωσε κακοδιαχείριση, ήτοι παραλείψεις ως προς την απόδοση των κρατήσεων από υπερωρίες-νυχτερινά κ.λ.π., με τις αντίστοιχες καταθετήριες αποδείξεις της ΕΤΕ υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Κατά την διάρκειαν του ελέγχου, την 14η ή 15η/2/2008 ευρέθη το πρώτο πλαστό παραστατικό της Ε.Τ.Ε. και μέχρι την 17-2-2008 οι πλαστές αποδείξεις της Ε.Τ.Ε. ήσαν συνολικού ποσού 2.157.000 ευρώ. Αμέσως, την
επομένη 18-2-2008, ο τέταρτος κατηγορούμενος Γ. Γκαϊδατζής δια του υπ’ αριθμ.πρωτ.12503/1653/18-2-2008 εγγράφου, ανέφερε εις τον τότε Δήμαρχον του Δήμου Θεσσαλονίκης και ήδη τρίτον των κατηγορουμένων
Βασίλειον Παπαγεωργόπουλον, το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος ελέγχου και τις ενδείξεις κακοδιαχειρίσεως του πρώτου κατηγορουμένου [ο οποίος, αφού τακτοποίησε το γραφείο του έφυγε την 12-2-2008 με
αναρρωτική άδεια και δεν επέστρεψε] και επίσης υπέβαλε αίτημα ελέγχου της διαχειρίσεως της Ταμειακής υπηρεσίας από Οικονομικούς Επιθεωρητές ή από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο από την 1-1-1999
διοικήσας το Δήμον Δήμαρχος κατηγορούμενος, ουδέποτε επιφυλάξας δι’ αυτόν τμήμα οικονομικής διαχειρίσεως, την 19-2-2008 παρεχώρησε συνέντευξη τύπου και δημοσιοποίησε το αποτέλεσμα του ελέγχου του
τετάρτου κατηγορουμένου, αυθημερόν διέταξε Ένορκον Διοικητική Εξέταση την οποία ανέθεσε εις τον προαναφερθέντα κατηγορούμενον Διευθυντή της Ταμειακής -με προθεσμία παραδόσεως της πορισματικής
εκθέσεως εντός διμήνου- απήλλαξε των καθηκόντων του τον πρώτον κατηγορούμενον Π. Σαξώνη και με ταυτόχρονη επιστολή του εζήτησε από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημοσίας Διοικήσεως οικονομικόν έλεγχον εις
τον Δήμον Θεσσαλονίκης. Την επομένην 20-2-2008, δια της κατά του Π. Σαξώνη κατατεθείσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αιτήσεως, ο τότε Δήμαρχος τρίτος των κατηγορουμένων
Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος εζήτησε, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, όπως διαταχθεί ως ασφαλιστικόν μέτρον η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακινήτου περιουσίας του καθ’ ού η αίτηση
πρώτου κατηγορουμένου, εις τον οποίον επεδόθη ταυτοχρόνως και προσωρινή διαταγή περί απαγορεύσεως μεταβολής της περιουσιακής του καταστάσεως, κατά την συζήτηση δε της άνω αιτήσεως κατέθεσε ως
[μόνος] μάρτυρας ο τέταρτος των κατηγορουμένων Γεώργιος Γκαϊδατζής.

Ακολούθως, την μεθεπομένην 22-2-2008, η συγκληθείσα από τον Δήμαρχον και ήδη κατηγορούμενον διαπαραταξιακή Δημαρχαική Επιτροπή απεφάσισε την υποβολήν μηνύσεως και παράσταση πολιτικής
αγωγής του Δήμου κατά του υπολόγου διαχειριστού πρώτου κατηγορουμένου Π. Σαξώνη αλλά και παντός υπευθύνου δια τα αδικήματα της κακουργηματικής υπεξαιρέσεως, πλαστογραφίας κ.α. Η προδιαληφθείσα υπ’ αριθμόν 860/22-2-2008 απόφαση της Δ.Ε. ελήφθη κατά πλειοψηφία· οι δημοτικοί σύμβουλοι αντιπολιτευομένων δημοτικών παρατάξεων Ανδρέας Κουράκης, από το έτος 2002, εκ των ιδρυτικών στελεχών της δημοτικής παρατάξεως «Πρωτοβουλία» και ο Κωνσταντίνος Τσιτουρίδης της δημοτικής παρατάξεως όπου ηγείτο η δημοσιογράφος Χρυσή Αράπογλου δεν επιθυμούσαν την ποινική δίωξη του Π. Σαξώνη, ο πρώτος δε αυτών Ανδρέας Κουράκης, εξετασθείς ως μάρτυρας πολιτικής αγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι ¨εψήφισε λευκό γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη στη Διοίκηση για το πώς χειρίζεται την υπεξαίρεση ενώ, κατά τα προδιαληφθέντα, το θέμα ήτο η υποβολή μηνύσεως όχι μόνον κατά του πρώτου κατηγορουμένου υπαλλήλου αλλά ¨και κατά παντός υπευθύνου¨. Ο ως άνω μάρτυρας, Αντιδήμαρχος ήδη, ως και ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολιτευομένης παρατάξεως Ε. Παπαδόπουλος, μειοψήφισαν επίσης
την 19-5-2010 και 9-6-2010 κατά τις συνεδριάσεις του διαπαραταξιακού οργάνου της Δημαρχιακής Επιτροπής δια την λήψη αποφάσεως περί ασκήσεως κατά του πρώτου κατηγορουμένου Π. Σαξώνη αγωγών αποζημιώσεως [αντικειμένου τότε 2.157.000 ευρώ] και διαρρήξεως προς προστασίαν των συμφερόντων του Δήμου [Α.Κ.939 επ] κατά του Παναγιώτου Σαξώνη. Απεδείχθη περαιτέρω ότι η αιτηθείσα από τον τρίτον των κατηγορουμένων τότε Δήμαρχον Βασίλειον Παπαγεωργόπουλον την 19-2-2008 εις τον τέταρτον των κατηγορουμένων Ένορκος Διοικητική Εξέταση διήρκεσε μέχρι την 2-5-2008, ότε και παρεδόθη-κατόπιν δοθείσης παρατάσεως- το πόρισμα της ΕΔΕ εις τον κατηγορούμενον Δήμαρχον, εκλήθησαν τριάντα [30] άτομα, εκ των οποίων δεν ενεφανίσθησαν –κατά την πλέον του διμήνου διάρκειαν αυτής- η προϊσταμένη του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Πηνελόπη Καρυώτου [επικαλεσθείσα ασθένειαν] και ο και δια του επιμελητού την 22-2-2008 κληθείς υπόλογος διαχειριστής, ήδη κατηγορούμενος Παναγιώτης Σαξώνης. Ο τελευταίος επέλεξε να εμφανισθεί με τον πληρεξούσιον Δικηγόρον του Δ.Σ.Θ. Ευθύμιον Καυκόπουλον την 5-3-2008 [αυθορμήτως κατά την επισημείωση εις την ταυτόχρονη έκθεση ανωμοτί εξετάσεως μάρτυρα] ενώπιον της Οικονομικής Επιθεωρήτριας της Οικονομικής Επιθεωρήσεως Θεσσαλονίκης Αναστασίας Τσεμπερά, εις την οποία είχε δοθεί η εντολή δια τον οικονομικόν έλεγχον εις τον Δήμον Θεσσαλονίκης και την διερεύνηση ¨της πορείας του χρήματος¨ όπως χαρακτηριστικά ανέφερε εξεταζόμενη ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.

Εις την ανωτέρω Οικονομική Επιθεωρήτρια, προϊσταμένη της Θ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης μέχρι πρότινος, μη έχουσα άμεση γνώση του αντικειμένου και εξειδικευμένες γνώσεις περί της διαρθρώσεως και λειτουργίας της
Διευθύνσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, [εις την οποία διεπίστωσε ¨πλήρη αταξία¨ συμφώνως με την κατάθεσή της] ως και του αντικειμένου απασχολήσεως εκάστου υπαλλήλου, κατέθεσε ο
πρώτος κατηγορούμενος Π. Σαξώνης την 5-3-2008, 7-3-2008 και, μετά πάροδον ενός και πλέον έτους, την 24-6-2009 εζήτησε να συνεχίσει την από 7-3-2008 ανωμοτί εξέτασή του. Εις την ερώτηση της Οικονομικής
Επιθεωρήτριας την 7-3-2008 ¨Το ύψος του ελλείμματος που αφορά ποσό που παρακρατήθηκε ως εισφορές τρίτων και δεν αποδόθηκε μπορείτε να μας προσδιορίσετε περίπου ποιο είναι¨, η απάντηση του πρώτου
κατηγορουμένου ήτο: ¨από το έτος 2003 έως και το έτος 2007 βάσει των ειδικών εντολών που λάβαμε να μην τα καταβάλλουμε, ανήρχετο στο ύψος περίπου των 30.000.000 ευρώ¨. Εις την επομένη ερώτηση ¨γνωρίζεται ότι οποιοδήποτε ποσόν προκύψει από την έρευνα ως έλλειμμα για την μη απόδοση κρατήσεων ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας το καταλογίζει και σας ρίχνει το βάρος των ευθυνών¨, η απάντηση ήτο: ¨το
γνωρίζω αλλά πρέπει οι ευθύνες μου να είναι ανάλογες με το αντικείμενό μου και την συνολική δραστηριότητα των μετεχόντων στη διαδικασία που ήδη σας κατέθεσα¨ [ουδέν είχε καταθέσει περί των κατηγορουμένων Γενικού Γραμματέως και Δημάρχου]. Εις την ερώτηση ¨σχετικά με τα ανευρεθέντα πλαστά αποδεικτικά καταθέσεως της Εθνικής τράπεζας που προσκομίσατε ως αποδεικτικά πληρωμής των ποσών που σας
παρεδόθησαν προς εξόφληση των κρατήσεων τι έχετε να καταθέσετε¨ η απάντηση ήτο: ¨με προτροπή, γνώση και εντολή των αρμοδίων φορέων του Δήμου και συγκεκριμένα του Διευθυντού, Ταμειακής και Οικονομικών Υπηρεσιών, Αντιδημάρχων που προσυπέγραφαν τις εντολές για παρακράτηση των εισφορών, Γενικού Γραμματέα του Δήμου, δεν γνωρίζω εάν εγνώριζε ο Δήμαρχος προσωπικά¨. Εις την ερώτηση κατά την
ίδια ημέρα [7-3-2008] εξετάσεως του ήδη πρώτου κατηγορουμένου Π. Σαξώνη ¨όσον αφορά την μη καταβολήν εισφορών, είχατε ποτέ απευθυνθεί εγγράφως ή προφορικώς στους ιεραρχικά ανωτέρους σας προϊσταμένους σας ότι παρανομείτε με την διαδικασία αυτή και ο Δήμος υφίσταται ζημία από το γεγονός αυτό, σε ποιους, απευθυνθήκατε και τι σας απάντησαν¨ εδόθη από τον εξετασθέντα η εξής απάντηση: ¨προφορικά δεκάδες φορές διατύπωσα την ρητή αντίρρησή μου στους εκάστοτε Διευθυντές και Αντιδημάρχους και συγκεκριμένα το ανέφερα στην κ. Παπαδοπούλου Καίτη προϊσταμένη Εξόδων, μαζί με την οποία το ανέφερα παρουσία της και στον Διευθυντή μου [Γκόλα Θωμά] ο οποίος εν συνεχεία το ανέφερε στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Σερέτη Απόστολο και στους εκάστοτε Αντιδημάρχους, προσωπικά πήγα στον κ. Τσουρέκα, επίσης στον κ. Γερογιάννη και στον Γ. Γραμματέα κ. Λεμούσια Μιχαήλ, οι οποίοι αφού με άκουγαν εμμέναν στις εντολές τους
να μην πληρωθούν οι εισφορές τρίτων……¨. Την ίδια ημέρα [7-3-2008] ερωτήθη ο πρώτος κατηγορούμενος Π. Σαξώνης εάν είχε κάποια ασχολία πέραν αυτής του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου και αν αυτή η ασχολία του ¨σχετίζεται με την παρούσα υπόθεση¨ και απήντησε ¨εγώ δεν έχω καμιά προσωπική δραστηριότητα εκτός της υπαλληλικής, η σύζυγος όμως Μορφουλά Ευαγγελία είχε και έχει με άδειες στο όνομά της από το 1996 μουσική ταβέρνα αρχικά και μετά ως κέντρο διασκεδάσεως……….ενώ το υποκατάστημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής
και στο αεροδρόμιο, σε συνεργασία μα άλλον επιχειρηματία στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η άδεια, εγώ βοηθούσα την σύζυγό μου………την δραστηριότητα αυτή την γνώριζε όλος ο Δήμος……..¨. Εις την επομένη
ερώτηση της Οικονομικής Επιθεωρήτριας εάν έχει κάτι άλλο να προσθέσει, απήντησε ο κατηγορούμενος Π. Σαξώνης: ¨όχι πέραν από το γεγονός ότι ήταν απόρροια μιας καθιερωμένης διαδικασίας την οποία βρήκα, μου υπέδειξαν και συνέχισα¨. Εις το σημείο αυτό πρέπει να λεχθεί ότι η Οικονομική Επιθεωρήτρια, η οποία ερευνούσε ¨την πορεία του χρήματος¨ παρέλειψε την διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης των εις τον χώρον νυχτερινής διασκέδασης επιχειρήσεων της συζύγου, του από το έτος 1991 υπολόγου διαχειριστού του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μόλις της είχε αναφέρει ότι το ύψος του ελλείμματος του Δήμου των ετών 2003-2007 ήτο 30.000.000 ευρώ. Την 24-6-2009, και ενώ η Οικονομική Επιθεωρήτρια είχε συντάξει την από 15-6-2009
έκθεσή της, ο πρώτος κατηγορούμενος Π. Σαξώνης εζήτησε να συνεχίσει – την περαιωθείσα ως άνω από 7-3-2008- ανωμοτί εξέτασή του και, εις την 7σέλιδη ενώπιον της Οικονομικής Επιθεωρήτριας νέα κατάθεσή του
ανέφερε [1η σελίδα] τα εξής: «από το έτος 1998 τουλάχιστον και μετά την ανάληψη της θέσης από τον Λεμούσια μου ζητήθηκε η εξεύρεση μεθοδολογίας προκειμένου να υπάρχει νομιμοφανής τακτοποίηση των κρατήσεων που αφορούσαν προμηθευτές, υπαλλήλους [εργοδοτικές εισφορές] εισφορές ασφαλισμένων κ.λ.π. Η συγκεκριμένη υπόδειξη τακτικής έγινε προκειμένου να καλυφθούν προϋπάρχουσες εκταμιεύσεις που διατίθεντο για άλλους σκοπούς. Και συγκεκριμένα χρεωνόμουν εγώ από τον Διευθυντή με απόδειξη χρήματα, τα οποία δεν τα
χρησιμοποιούσα για τον λόγο που υπέγραφε ο Διευθυντής στο πρόχειρο ημερολόγιό του π.χ. απόδοση κρατήσεων, αλλά παρέδιδα τα χρήματα στον κ. Λεμούσια που χρησιμοποιούσε για άλλους σκοπούς. Οι ενέργειες
αυτές και η μεθόδευση που χρησιμοποιείτο ήταν σε απόλυτη γνώση των Διευθυντών των αρμοδίων Αντιδημάρχων………. Γνώστης επίσης της όλης καταστάσεως ήταν ο ίδιος ο Δήμαρχος και η εταιρεία Ορθολογισμός……¨

Ο πρώτος κατηγορούμενος Π. Σαξώνης ήτο ελεύθερος μέχρι την σύλληψή του την 10-5-2010· απολογηθείς την 19-5-2010 ενώπιον του Ανακριτού του 3ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι ο δεύτερος των κατηγορουμένων Μιχαήλ Λεμούσιας μόλις είχε αναλάβει ως Γραμματέας ¨πήγε και τον ερώτησε ξεκάθαρα¨ πως υπάρχει τρόπος να εκταμιεύουν χρήματα από το ταμείο του Δήμου, ότι του απήντησε ότι ¨υπάρχει ημερήσια καταγραφή και έπρεπε να ενημερωθούν και οι άλλοι, αναφερόμενος στον Διευθυντή και την
γραμματεία του, στους προϊσταμένους και τους Αντιδημάρχους Οικονομικών¨. Ανέφερε επίσης κατά την απολογία του την 19-5-2010 ότι εγνώριζε και του είπε ότι ¨οι αποδέκτες πληρωμών που δεν έκαναν
έλεγχο ήταν οι Δ.Ο.Υ. και τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία¨, ότι τα μετρητά που ελάμβανε από τον κεντρικό διαχειριστή όποτε του έδινε ο ίδιος [ο κατηγορούμενος Γενικός Γραμματέας] εντολή, προκειμένου δήθεν να πληρώσει οφειλές προς ταμεία και Δ.Ο.Υ. ¨δεν πήγαιναν στα ταμεία αλλά τα παρέδιδε ο ίδιος [ο κατηγορούμενος Π. Σαξώνης] στα χέρια του Μ. Λεμούσια μια φορά κάθε εβδομάδα¨, ότι ¨δεν είχαν κάνει συγκεκριμένη συμφωνία για τα δικά του [του κατηγορουμένου Π. Σαξώνη] ωφελήματα αλλά ¨του έδινε ο ίδιος [ο κατηγορούμενος Μιχαήλ Λεμούσιας] σε άλλους χρόνους διάφορα ποσά κατά την κρίση του¨ και ότι έλαβε από αυτόν [κατηγορούμενο Μ. Λεμούσια] συνολικώς 1.000.000 ευρώ, και εδήλωσε ότι αποδέχεται την κατηγορία της υπεξαίρεσης για το ως άνω ποσόν. Εις την ερώτηση εάν εκτός από την ρητή συνεννόηση με τον Μιχαήλ Λεμούσια είχε άλλη σχετική συζήτηση ¨με οποιονδήποτε από τους υπηρεσιακούς ή πολιτικούς προϊσταμένους¨ απάντησε ότι ¨για την υπεξαίρεση μετρητών από το ταμείο δεν είχε ποτέ συζήτηση με κανέναν άλλον υπάλληλο ή αξιωματούχο του Δήμου, ούτε παραβρέθηκε ποτέ σε συζήτηση άλλων που να αφορά το θέμα αυτό¨. Κατά την απολογία του την 19-5-2010 ο πρώτος κατηγορούμενος ανεφέρθη εις τις από 5-3-2008, 7-3-2008 και 24-6-2009 προδιαληφθείσες καταθέσεις του και επίσης ανέφερε ότι παρουσιάσθηκε αυθορμήτως και κατέθεσε στην
Υπ.Ε.Ε., καταγγέλλοντας τα συγκεκριμένα γεγονότα [χωρίς προσδιορισμόν χρόνου καταθέσεως]. Περαιτέρω απεδείχθη ότι η Οικονομική Επιθεωρήτρια, την προκαταρκτική εξέταση, η οποία άρχισε τον Μάρτιο 2008, ολοκληρώθηκε περί το τέλος του έτους 2010 και υπέβαλε τις τρεις κατ’ αριθμόν πορισματικές εκθέσεις της με την από 25-1-2011 αναφοράν της εις τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, εις τα πρόσωπα τα οποία εφέροντο εμπλεκόμενα εις την υπόθεση της υπεξαιρέσεως εις βάρος του Δήμου, ουδέποτε περιέλαβε τον –ήδη
κατηγορούμενον Δήμαρχον, ο οποίος είχε κληθεί την 27-8-2009 από την ανωτέρω προς παροχή εξηγήσεων διότι παρέλειψε να προβεί σε παύση του πρώτου κατηγορουμένου Π. Σαξώνη από την θέση την οποία κατείχε
και δεν μερίμνησε να ασκήσει έλεγχον εις βάρος των Διευθυντών του Δήμου, δια την μη τήρηση του διπλογραφικού συστήματος εις τα βιβλία του [πράξη πλημμεληματική, Π.Κ. 259 περί παραβάσεως καθήκοντος].
Απεδείχθη επίσης ότι την 2-2-2011 εις τα πρωτοσέλιδα των ημερησίων εφημερίδων της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και «Αγγελιοφόρος» ανεγράφησαν, αντιστοίχως, δημοσιεύματα με πηχυαίους τίτλους ¨Αύριο
το ραντεβού Μπουτάρη, Καπόν, Αβραμόπουλου με τον Κ. Αλεξίου¨ [ο Κωνσταντίνος Αλεξίου ήτο ο Ανακριτής του 3ου Ειδικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά Εγκλημάτων Διαφθοράς – και οι
Ιωάννης Μπουτάρης, Χασδάι Καπόν και Παναγιώτης Αβραμόπουλος ήσαν από 1-1-2011 εις την διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης] και «Θα τα πει στο Δικαστήριο¨.

Τον πρώτον κατηγορούμενον Παναγιώτη Σαξώνη εκάλεσε ο Ανακριτής την 10-5-2011 προς συμπληρωματική απολογίαν, ήτοι ένα έτος μετά την δοθείσα την 19-5-2010 απολογίαν του και, μετά χορηγηθείσα προθεσμίαν, απελογήθη μετά δεκαπενθήμερον, την 25-5- 2011, ενώπιον του ανωτέρου Ανακριτού. Εις την ερώτηση ¨για ποιο λόγο οι πληρωμές των υπέρ τρίτων κρατήσεων γινόταν με μετρητά και όχι με την προγενέστερη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων¨ απήντησε ο συμπληρωματικώς απολογηθείς ότι ¨οι πληρωμές γινόταν με μετρητά για
να εξυπηρετείται η αλυσίδα προσώπων που τα λάμβαναν παράτυπα¨, εις δε την ερώτηση ¨ποιά ακριβώς πρόσωπα στο Δήμο Θεσσαλονίκης τελούσαν σε γνώση των μεθόδων που χρησιμοποιούσατε και ποιών
ακριβώς προσώπων την κάλυψη ή την ανοχή είχατε¨, ο απολογηθείς απήντησε: ¨θεωρώ ότι ήταν όλοι οι Διευθυντές της Ταμειακής Υπηρεσίας, ο Διευθυντής Οικονομικών, ο Γενικός Γραμματέας και οι Αντιδήμαρχοι
Οικονομικών¨. Ο κατηγορούμενος διαχειριστής του Δήμου Θεσσαλονίκης, ερωτηθείς εάν είχε συγκεκριμένους συνεργάτες ή πρόσωπα που τον εκάλυπταν εκτός του Δήμου [π.χ. υπαλλήλους στην Θ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης ή στους εκάστοτε ασφαλιστικούς φορείς] απήντησε ¨κάνω χρήση του δικαιώματος σιωπής μου και δεν επιθυμώ να
απαντήσω¨. Εις το σημείο αυτό πρέπει να λεχθεί ότι κατά την απολογία του την 19-5-2010 ανέφερε ότι οι αποδέκτες πληρωμών που δεν έκαναν έλεγχο ήσαν οι Δ.Ο.Υ. και τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ την
ίδια ημέρα είχε ισχυρισθεί ότι ¨συναισθανόμενος την ευθύνη που τον βαρύνει και για να μειώσει τις συνέπειες των πράξεών του παρουσιάσθηκε αυθορμήτως στην Οικονομική Επιθεωρήτρια όπου της παρείχε καθοριστικές πληροφορίες για την ανεύρεση των συγκεκριμένων λογαριασμών και εγγράφων καθώς και τον εντοπισμό των προσώπων που ήταν αναμεμειγμένα στο οικονομικό σκάνδαλο του Δήμου¨. Κατά την συμπληρωματική απολογίαν του την 25-5-2011, απαντών εις σχετική ερώτηση ισχυρίσθηκε ότι ο δεύτερος των κατηγορουμένων Μ. Λεμούσιας εξέδιδε εκατοντάδες πρόχειρα ιδιόγραφα σημειώματα με υπογραφή δική του [Μ. Λεμούσια] και την παραγγελία του για λήψη χρηματικών ποσών από αυτόν [κατηγορούμενον Π. Σαξώνη]. Εις την τελευταία ερώτηση κατά την συμπληρωματική του απολογία ¨τελικά τα χρήματα που αναλαμβάνατε που ακριβώς τα παραδίνατε¨ η απάντηση του κατηγορουμένου διαχειριστού ήτο: ¨τα μετρητά χρήματα που αναλάμβανα τα έδινα απευθείας στον κ. Λεμούσια μια φορά την εβδομάδα, χωρίς την συνοδεία κάποιου εγγράφου. Αρχικά τα έτη 1999 και 2000 τα χρήματα εγνώριζα ότι πήγαιναν στην δημοτική παράταξη «Αναγέννηση» του τέως Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Παπαγεωργόπουλου. Εγώ γνωρίζω ότι μέχρι το έτος το 2006 τα χρήματα πήγαιναν μέχρι δίπλα από την καρέκλα του κ. Παπαγεωργόπουλου, ο οποίος δεν ήθελε να ξέρει από πού προέρχονταν. Επίσης γνωρίζω ότι από αυτά τα χρήματα λάμβανε ποσά από τον κ. Λεμούσια και ο κ. Τσουρέκας, Αντιδήμαρχος
Οικονομικών¨. Εν συνεχεία, ενώπιον του Ανακριτού εξετάσθηκαν κατ’ αντιπαράσταση την 22-6-2011 ο τότε προσωρινώς κρατούμενος πρώην Γενικός Γραμματέας του Δήμου δεύτερος κατηγορούμενος Μιχαήλ
Λεμούσιας και ο πρώτος κατηγορούμενος Παναγιώτης Σαξώνης, ενώ ο τρίτος των κατηγορουμένων πρώην Δήμαρχος Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος εκλήθη από τον Ανακριτή να απολογηθεί ως κατηγορούμενος για τα αδικήματα της κακουργηματικής υπεξαιρέσεως από κοινού και κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του Δήμου και της απλής συνέργειας σε πλαστογραφία. Κατά την εξέταση του την 22-6-2011 ο Παναγιώτης Σαξώνης ισχυρίσθηκε ότι: ¨υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για το πώς γνωρίστηκα με τον κ. Γενικό στις αρχές του
1999 στο γραφείο του κ. Λεμούσια παρουσία γνωστών μου τότε, του κ. Εγγλέζο, του κ. Καραμανλή και του τότε Αντιδημάρχου Οικονομικών, του κ. Γερογιάννη¨. Δια του ισχυρισμού του αυτού ο κατηγορούμενος Π.
Σαξώνης επέλεξε, μετά αριθμόν αλληλοαναιρουμένων ανωμοτί καταθέσεων και απολογιών του, να εμπλέξει τον Αντιδήμαρχον Οδοποιίας, Σταμάτη Καραμανλή, συνδεόμενον από νεαράς ηλικίας με δεσμούς φιλίας με τον Βασίλειον Παπαγεωργόπουλον, τον πρώην Δημοτικόν Σύμβουλον – μη εκλεγέντα εις τις εκλογές του 1998 –
Κωνσταντίνον Εγγλέζον, τον ορισθέντα από τον νεοεκλεγέντα τότε Δήμαρχον πρώτον Αντιδήμαρχον Οικονομικών, Στρατηγόν ε.α. της ΕΛ.ΑΣ Αναστάσιον Γερογιάννην και να καταδείξει συνεργόν το πρώτον
τον ήδη κατηγορούμενον Δήμαρχον, δια τον οποίον και πρωτοδίκως, και κατά την επικρατήσασα εις το Δικαστήριον τούτο γνώμη εκρίθη ότι εφόσον ο στενότατος [αδελφικός] φίλος του Σ. Καραμανλής εγνώριζε
σχετικώς με την παράνομη δραστηριότητα του δράστου της υπεξαιρέσεως Π. Σαξώνη, δεν φαίνεται λογικό να μην έχει ενημερωθεί και ο ίδιος ο Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος και να μην έχει δώσει την ¨έγκρισή του,
αλλά κράτησε προσποιητή στάση άγνοιας¨. Ισχυρίσθηκε, δηλαδή, ο Π. Σαξώνης ότι η νέα Διοίκηση του Δήμου, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της, άρχισε την άλωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, αδιαφορώντας δια την αποκάλυψη του ελλείμματος και τις συνέπειες των πράξεών τους, αλλά και την συγκάλυψη του δράστου, τον οποίον ο καταστάς συγκατηγορούμενος αυτού Δήμαρχος, έθεσε πάραυτα σε αργία και διέταξε ΕΔΕ εις βάρος του. Ο πρωτοδίκως αθωωθείς κατηγορούμενος Αναστάσιος Γερογιάννης και ο Κωνσταντίνος Εγγλέζος
διέψευσαν την ιστορηθείσα από τον πρώτον κατηγορούμενον συνάντηση εις το γραφείο του δευτέρου των κατηγορουμένων Μιχαήλ Λεμούσια, εις τον οποίον την 13-1-1999 ο νεοεκλεγείς τότε Δήμαρχος Βασίλειος
Παπαγεωργόπουλος ανέθεσε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα. Κατά την μειοψηφούσα γνώμη, ο σκοπός του κατηγορουμένου Π. Σαξώνη ¨να μειώσει τις συνέπειες των πράξεών του¨ όπως ανέφερε τελειώνοντας την
ενώπιον του Ανακριτού απολογίαν του την 19-5-2010, απετέλεσε το κίνητρο δια τις διαδοχικές, ψευδείς και αλληλοαναιρούμενες ανωμοτί καταθέσεις και απολογίες του, ενώ την 19-5-2010 ισχυρίσθηκε ότι ¨ο
δεύτερος κατηγορούμενος Μιχαήλ Λεμούσιας μόλις είχε αναλάβει ως Γραμματέας πήγε και τον ερώτησε ξεκάθαρα πως υπάρχει τρόπος να εκταμιεύσουν χρήματα από το Ταμείο του Δήμου¨ και τοποθέτησε την
προσέγγιση – συνάντηση – το έτος 1998 [προ της τοποθετήσεως του κατηγορουμένου Μιχαήλ Λεμούσια εις την θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Θεσσαλονίκης], εν συνεχεία, κατά την εξέλιξη της έρευνας δια
την υπεξαίρεση, επέδειξε πρόσωπο της παράταξης του ήδη κατηγορουμένου Δημάρχου, τον αποβιώσαντα τον Σεπτέμβριον έτους 2008 Σ. Καραμανλή, ως δήθεν το πρόσωπο το οποίο συνέστησε τον Παναγιώτη Σαξώνη εις τον ορισθέντα Γενικό Γραμματέα κατηγορούμενον με την προοπτικήν της συνεργασίας των εις το οικονομικό σε βάρος του Δήμου έγκλημα, καθόσον το επιλεγέν πρόσωπο δεν ήτο δυνατόν να τον διαψεύσει προς αποκατάσταση της αλήθειας. Πρέπει να λεχθεί ότι ο Π. Σαξώνης εις τον αριθμό των καταθέσεων ανωμοτί και απολογιών του, αλλά και εις την ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου απολογίαν του, ουδόλως ανέφερε συμπεριφορά του δευτέρου κατηγορουμένου Μιχαήλ Λεμούσια ή στιχομυθία σχετική με την ιδιοποίηση των υπεξαιρεθέντων ποσών κατά την πολυετή εγκληματική δράση του, αλλά αρκέσθηκε εις την επανάληψη της καθησυχαστικής εις τον Μιχαήλ Λεμούσια αποδιδομένης φράσεως, ¨μην ανησυχείς, όσοι πρέπει να γνωρίζουν θα γνωρίζουν¨, ισχυρίσθηκε αρχικώς ότι πήγαινε τα υπεξαιρούμενα χρήματα εις το γραφείο του Γενικού Γραμματέα εβδομαδιαίως, εν συνεχεία ότι τα παρέδιδε εις αυτόν ανά 15νθήμερο ή ανά μήνα, αρχικώς
περιέγραψε ότι τα χρήματα παρέδιδε ¨σε μεγάλες πλαστικές σακούλες¨, εν συνεχεία ¨σε μικρά πακέτα¨…….. Αρχικώς ισχυρίσθηκε ότι δεν υπήρξε συμφωνία για ωφελήματα του, εν συνεχεία ότι ελάμβανε από τα
υπεξαιρούμενα το συμφωνηθέν ποσοστό 10% και οι διαφοροποιήσεις των ισχυρισμών του ακολούθησαν την πορεία των ερευνών και την εξέλιξη της δίκης. Η από αυτόν δε αποστήθιση των -μη απορρήτων- τηλεφώνων
του τότε Γενικού Γραμματέα του Δήμου, ώστε να ενισχύσει τον ισχυρισμόν του περί διαρκούς επικοινωνίας των ήτο μια προσπάθεια εις την πλέον αναμενόμενη ερώτηση. Ουδείς μάρτυρας κατέθεσε περί επικοινωνίας υπαλλήλου κατηγορουμένου και δευτέρου κατηγορουμένου Γενικού Γραμματέως του Δήμου και ουδείς των
υπαλλήλων, ως κατέθεσε η Διευθύντρια Προσωπικού [από το έτος 1995] εργαζομένη εις τον Δήμον από το 1984 Θωμαή Γεωργακαράκου, ανέφερε σχέση των ως άνω κατηγορουμένων, συμφώνως δε προς την κατάθεσή της
ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ο Μιχαήλ Λεμούσιας δεν συναντούσε κανένα διαχειριστή. Εξ ετέρου, χαρακτηριστική είναι η κατάθεση του από το έτος 2011 Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης
Οικονομολόγου Χασδάι Καπόν, ο οποίος ρητώς ανέφερε ότι ¨¨δεν έχει ακούσει κανένα υπάλληλο να επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο Π. Σαξώνης¨.

Εις το σημείο αυτό πρέπει να λεχθούν τα εξής: Ο πρώτος κατηγορούμενος Παναγιώτης Σαξώνης, το έτος 1986 εις ηλικίαν 22 ετών, απόφοιτος Λυκείου, προσελήφθη εις το Δήμον Θεσσαλονίκης εργασθείς αρχικώς εις το Τμήμα Διευθύνσεως Δημοτολογίων, εν συνεχεία δε επεδίωξε και επέτυχε κατά το έτος 1991 να εργασθεί ως μόνιμος
υπάλληλος του Τμήματος Εξόδων της Διευθύνσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας με καθήκοντα διαχειριστού των υπέρ τρίτων κρατήσεων, έναντι μισθού 1.200 ευρώ. Είναι έγγαμος, πατέρας ενηλίκου τέκνου και η σύζυγός του εργάσθηκε ως υπάλληλος πολιτικού γραφείου. Από το έτος 1996 άρχισε την επιχειρηματική του δραστηριότητα· διατηρούσε μέχρι το έτος 2005 νυχτερινά καταστήματα διασκεδάσεως [Ημεροβίγλι, Club Arabiata, οδός Ανθέων, Μύλος, BOOM -χωρητικότητας 3.000 θέσεων, πωληθέν αντί 2.000.000 ευρώ – Beach Bar εις την περιοχή της
Χαλκιδικής]. Το έτος 2002 ανέλαβε την ομάδα καλαθοσφαιρίσεως Πανοράματος δια την οποία διέθετε ετησίως μεγάλα χρηματικά ποσά· ο ενώπιον του Δικαστηρίου εξετασθείς ως μάρτυρας δημοτικός υπάλληλος
από το έτος 1976 Ανέστης Χατζής κατέθεσε χαρακτηριστικά ότι ¨ γιατρός από τον Λαγκαδά του πληροφόρησε ότι ο Παναγιώτης Σαξώνης αγόρασε αντί 300.000.000 δραχμών την άνω ομάδα του Πανοράματος [ενώ
ανέφερε δια τον υπάλληλο κατηγορούμενον ότι ήτο προσεκτικός και μεθοδικός]. Ο πρώτος κατηγορούμενος ήτο από το έτος 2004 μέτοχος, 50% ως ομολόγησε, κατασκευαστικής εταιρείας πολυτελών κατοικιών, ιδιοκτήτης δύο πολυτελών ΙΧΕ αυτοκινήτων [Porche Cayenne και Mercedes] και δύο σκαφών αναψυχής. Ο εξετασθείς μάρτυρας Αντώνιος Μαρίνος, ένας εκ των διαχειριστών του Δήμου, διαχειριστής πολλών ενταλμάτων προμηθευτών από το έτος 2000, εις το ίδιο τμήμα με τον πρώτον κατηγορούμενον, κατέθεσε ότι ο τελευταίος ¨διέπραξε μόνος του¨
το έγκλημα της υπεξαιρέσεως, ενώ η μάρτυρας Ελένη Σολομωνίδου, υπάλληλος του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. εξατασθείσα ανέφερε ότι ο Π. Σαξώνης, ο οποίος εις το προς ΤΥΔΚΥ έγγραφο έγραφε το κινητό του τηλέφωνο και
όχι αυτό της Ταμειακής υπηρεσίας [συνημμένο και εις το υπ’ αριθμ.πρωτ.1095/21-1-2008 έγγραφον της τότε προϊσταμένης του ΤΥΔΚΥ Πηνελόπης Καρυώτου] ¨είχε συνεργόν του το σύστημα¨.

Απεδείχθη ειδικότερον, ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, υπόλογος διαχειριστής από το έτος 1991 μέχρι την 22-2-2008 – ότε του εζητήθη με δικαστικό επιμελητή από τον τέταρτον κατηγορούμενον Διευθυντή της Ταμειακής Γεώργιον Γκαϊδατζή να παραδώσει το αρχείο του – διεδέχθη τον επί 35 έτη εις το ίδιο τμήμα προκάτοχό του [κατάθεση μάρτυρος Θ. Γεωργακαράκου] και τον θεωρούσαν άριστον υπάλληλον. Από το έτος 1991 έως το 2008 τον ημερήσιον προγραμματισμόν πληρωμών είχε ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο οποίος υπέγραφε και τις ειδικές εντολές, ενώ δεν υπήρχε καμία παρέμβαση από τον Δήμαρχο, ως κατέθεσε ο διαχειριστής πληρωμών και μισθοδοσίας υπάλληλος του Δήμου από το έτος 1984 Φώτιος Σκαμπαρδώνης, ο οποίος από το έτος
1991 υπηρετούσε εις το Τμήμα Εξόδων και από το έτος 2000 ήτο εις το ίδιο γραφείο με τον πρώτον κατηγορούμενον. Κατέθεσε επίσης ότι τον μήνα Οκτώβριον έτους 1998 έγινε σύσκεψη για αλλαγή στο σύστημα του Τμήματος, ήτοι προ της εκλογής εις την διοίκηση του Δήμου του τρίτου των κατηγορουμένων Δημάρχου Βασίλειου Παπαγεωργόπουλου. Ως προς την μαρτυρία αυτή, απεδείχθη ότι ο Διευθυντής της Ταμειακής
Υπηρεσίας [από την 1-1-1998 έως την 7-6-2007] πέμπτος των κατηγορουμένων Θωμάς Γκόλας, δια του υπ’ αριθμ.πρωτ.2518/26-11-1998 εγγράφου προς τον τότε Αντιδήμαρχο Οικονομικών κατέγραψε τα προβλήματα που υπήρχαν εις το Τμήμα Εξόδων και εισηγήθηκε επίλυσή των, ενώ είχε προηγηθεί εις το γραφείο του συνάντηση με τους υπαλλήλους του τμήματος και συμφωνήθηκε να λαμβάνει χρήματα ο διαχειριστής πρώτος κατηγορούμενος χωρίς άμεσα να καταγράφεται η εκταμίευση εις το ημερολόγιο του Διευθυντού της Ταμειακής και τούτο δια την έγκαιρη απόδοση των φόρων και υπέρ τρίτων κρατήσεων, προς αποφυγή προσαυξήσεων, ενώ ο έλεγχος των παραστατικών, το ισόποσον των χρηματικών ενταλμάτων και αποδείξεων διενεργείτο από τον
υπόλογον κατηγορούμενον διαχειριστή, την προϊσταμένη του Τμήματος Εξόδων, τον υπάλληλον από το έτος 1995 της γραμματείας του Διευθυντού Οικονομικής Υπηρεσίας Γεώργιον Καραδήμον [εις την ποιοτική υπηρεσιακή απόδοση του οποίου αναφέρετο με ενθουσιώδεις εκφράσεις ο Θ. Γκόλας], ως και τον Διευθυντή. Σημειωτέον, ότι η υπάλληλος της Ταμειακής Υπηρεσίας εξετασθείσα ως μάρτυρας ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου Ευαγγελία Καμπάκη κατέθεσε ότι ο ως άνω Γ. Καραδήμος απέφευγε να υπογράφει κατά τον έλεγχον. Ο
κατηγορούμενος Π. Σαξώνης εγνώριζε ότι ο έλεγχος των παραστατικών ήτο κατ’ ουσίαν ανύπαρκτος και ότι υπήρχε μόνον αριθμητικός έλεγχος από τους επιφορτισμένους με τον έλεγχον αυτού υπαλλήλους του
Τμήματος Εξόδων [οι οποίοι] δεν τον ήλεγχαν πραγματικά ώστε μετά το 1998 ότε και οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες και υποχρεώσεις αυξήθηκαν, υπεξαιρούσε υπέρογκα ποσά ανεξέλεγκτα. Εξ ετέρου,
συμφώνως προς την ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατάθεση του Κεντρικού Ταμία του Δήμου Κωνσταντίνου Θεολόγη, μετρητά εδίδοντο σε όλους τους διαχειριστές του Τμήματος Εξόδων και προτεραιότητα υπήρχε εις την πληρωμή μισθοδοσίας και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, πρέπει δε να λεχθεί ότι εγκληματική συμπεριφορά εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου επέδειξε εξ όλων των διαχειριζομένων χρήματα μόνον ο πρώτος κατηγορούμενος, είχε δε εδραία πεποίθηση ότι δεν επρόκειτο να γίνει αντιληπτή η δράση του, ώστε δεν τηρούσε ούτε πρόχειρη κατάσταση των υπεξαιρεθέντων, όπως ισχυρίσθηκε ερωτηθείς επανειλημμένως, ενώ ψευδής είναι και ο ισχυρισμός του ότι ¨εκατοντάδες πρόχειρα σημειώματα¨ με την υπογραφή του προς
εκταμίευση μετρητών χρημάτων του χορηγούσε δια την τέλεση της υπεξαιρέσεως ο δεύτερος των κατηγορουμένων τότε Γενικός Γραμματέας Μιχαήλ Λεμούσιας και ούτε ένα από τα επικαλούμενα υπάρχει εις την δικογραφία ή προσκομίσθηκε εις το Δικαστήριον. Επομένως το έγκλημα της υπεξαιρέσεως εξυπηρέτησε μόνον την πολυδάπανη επιχειρηματική δραστηριότητα του πρώτου κατηγορουμένου αλλά και την πολυτελή
διαβίωσή του, ο ίδιος χρησιμοποίησε ¨εξωτερικό συνεργάτη¨, ως το πρώτον εξέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου δια την κατάρτιση των πλαστών εγγράφων προς συγκάλυψη της πλαστογραφίας, καθόσον δεν
είχε γνώσεις υπολογιστού ¨για το σκανάρισμα¨ των πλαστών, ως αρχικώς ιστορούσε, ενώ αριθμός προσώπων χρησιμοποιήθηκε από αυτόν προς εξυπηρέτησή του δια την υπεξαίρεση και επέλεξε ως προς αυτούς να
ασκήσει το δικαίωμα σιωπής και μη συνδράμει το έργον της Δικαιοσύνης. Ο πρώτος κατηγορούμενος υπεξαιρούσε από το έτος 1993 γνωρίζοντας ότι ο Ταμίας δεν ασκεί επαρκώς τα καθήκοντά του και την
υποχρέωση του ενδελεχούς καθημερινού ελέγχου αυτού, ότι δεν γινόταν έλεγχος εάν τα παραστατικά ανταποκρίνονταν στα χρήματα που είχε πάρει, καθόσον υπήρχε αναντιστοιχία μεταξύ αποδείξεων και αποδόσεων [κατάθεση μάρτυρα Χασδάι Καπόν] ενώ και προ του έτους 1998 υπεξήρεσε ποσόν 400.000 δραχμών από τις κρατήσεις και των συνα το έτος 1993 είχε καταλογισθεί ποσόν 244.040 ευρώ ως μη αποδοθέν δια
παρακρατούμενους φόρους αιρετών, ελευθέρων επαγγελμάτων, δημοτικών συμβούλων κ.α., είναι δε χαρακτηριστική η κατάθεση των μαρτύρων της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι, έτη μετά την διερεύνηση του
εγκλήματος, αγνοούν το μέγεθος της υπεξαιρέσεως και, ως ανέφερε ο νυν
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Ιωάννης Μπουτάρης ¨Ούτε τα ίδια τα ταμεία
δεν ξέρουν τι τους οφείλουμε¨. Επίσης ο μάρτυρας της πολιτικής αγωγής
Χασδάι Καπόν κατέθεσε ¨το τι ποσό υπεξαιρέθηκε δεν το γνωρίζουμε με
σαφήνεια, ούτε ο Δήμος γνωρίζει τι ακριβώς οφείλει, υπάρχει αδυναμία
κάποιων ταμείων να απαντήσουν σε αυτό, ούτε αυτά που εισέπραξαν
μπορούν να μας βεβαιώσουν¨. Και συνεχίζοντας ο μάρτυρας
Οικονομολόγος ¨αν δεν ξεσπούσε το σκάνδαλο και αναλαμβάναμε την
Διοίκηση, στην αρχή δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τίποτε, μετά
όμως με έλεγχο, θα βρίσκαμε την υπεξαίρεση. Εις το σημείο αυτό πρέπει
να λεχθεί ότι ο από την 17-8-2007 ασκήσας καθήκοντα αν. Διευθυντού

Σελ.1941/184-185,290,539,693,775,892,1175,1584/2014
της Ταμειακής Υπηρεσίας τέταρτος των κατηγορουμένων Γεώργιος
Γκαϊδατζής και επί πεντάμηνον περίπου μέχρι την με επιμέλειά του
ανεύρεση των πλαστών παραστατικών, ήτο αδύνατον εις το βραχύ
χρονικό διάστημα να αντιληφθεί την επί έτη τέλεση από τον πρώτον, με
οργάνωση και μεθοδικότητα, των εγκλημάτων της υπεξαιρέσεως και
πλαστογραφίας. Ο κατηγορούμενος Γ. Γκαϊδατζής κατά την ολιγόμηνη
θητεία του είχε ταυτοχρόνως και καθήκοντα του προϊσταμένου Τμήματος
Εξόδων και του Τμήματος Αναγκαστικών Μέτρων. Ως αν. Διευθυντής
είχε το καθήκον της συναλλαγής με το κοινό, από τον μήνα Οκτώβριον
2007 η Διοίκηση του είχε επιφορτίσει με την καταγραφή, έλεγχον και
τακτοποίηση των από το έτος 1988 ειδικών εντολών ενώ βοηθούσε το
έργο της Οικονομικής Επιθεωρήτριας, η οποία ήτο εγκατεστημένη από
τον Ιούλιον 2007 εις τον Δήμον και διενεργούσε τον έλεγχον της Παγίας.
Με τα προπεριγραφόμενα καθήκοντα ο τέταρτος κατηγορούμενος ήτο
αδύνατον να ασκεί άριστα τα καθήκοντα του Διευθυντού της Ταμειακής
Υπηρεσίας του Δήμου. Εξ ετέρου ο υπόλογος διαχειριστής Π. Σαξώνης
είχε καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο και
εργατικότητα και είχε, λόγω της συνεχούς και μακροχρόνιας
απασχόλησής του με το αντικείμενο της πληρωμής των υπέρ τρίτων
κρατήσεων και φόρων ιδιαίτερες γνώσεις γεγονός που όλοι οι συνάδελφοί
του στο Τμήμα Εξόδων αναγνώριζαν και τον θεωρούσαν άριστο
υπάλληλο. Ένεκα του μεγάλου φόρτου εργασίας που υπήρχε εις το
ταμείο του Δήμου ο τέταρτος κατηγορούμενος Γεώργιος Γκαϊδατζής δεν
είχε τη δυνατότητα ως Διευθυντής της Ταμειακής Υπηρεσίας να ασκεί
άμεσα και πλήρη έλεγχο εις το σύνολο των διαικπεραιουμένων
υποθέσεων, και δεν είχε τη δυνατότητα να έχει άμεση γνώση και
αντίληψη του συνόλου των εκκρεμουσών υποθέσεων εις το ταμείο
ελάμβανε δε γνώση μόνον των υποθέσεων εκείνων οι οποίες ετίθεντο
υπόψην του λόγω ιδιαίτερων ζητημάτων. Επομένως και αν κατέβαλε
την στοιχειώδη επιμέλεια δεν θα μπορούσε να υποπτευθεί τις παράνομες
ενέργειες του Π. Σαξώνη, καθόσον, μέχρι την αποκάλυψη του
ελλείμματος, δεν είχε δημιουργηθεί οποιαδήποτε υπόνοια εις βάρος του
τελευταίου ούτε και είχε δώσει αυτός αφορμή υποψιών. Επομένως
ουδεμία αμέλεια βαρύνει τον τέταρτο κατηγορούμενο Γ. Γκαϊδατζή και
πρέπει κατά την μειοψηφούσα γνώμη να κηρυχθεί αθώος.
Περαιτέρω, απεδείχθησαν κατά την μειοψηφούσα γνώμη τα εξής
πραγματικά γεγονότα: Την 1-1-1999 ο τρίτος κατηγορούμενος, ανέλαβε
την διοίκηση του Δήμου της Θεσσαλονίκης εκλεγείς – 60ος Δήμαρχος της
πόλης – εκ ων δημοτικών εκλογών του έτους 1998, υπηρέτησε δε την
Αυτοδιοίκηση επί τρεις συνεχείς τετραετίες. Τον αθλητή, Ολυμπιονίκη,
επιστήμονα, ασκήσαντα επί δεκαετίαν την οδοντιατρικήν, έχοντα αρίστη
κοινωνική παράσταση Βασίλειον Παπαγεωργόπουλον, διεκδίκησαν –
κατά την πάγιαν των τελευταίων δεκαετιών τακτικήν τους – τα πολιτικά
κόμματα και διετέλεσε από το έτος 1981 και επί δεκαεπτά έτη
Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου της παρατάξεως της Νέας
Δημοκρατίας, ενώ κατά τα έτη 1991 και 1992, ήτο Υφυπουργός
Αθλητισμού διαχειρισθείς ποσά δισεκατομμυρίων δραχμών και
παραδόσας τεράστιο αθλητικό έργο. Εις το πολιτικό γραφείο του
Βασιλείου Παπαγεωργόπουλου απεσπάσθη το έτος 1990 ο τότε τεχνικός

Σελ.1942/184-185,290,539,693,775,892,1175,1584/2014
του ΟΤΕ Θεσσαλονίκης, απόφοιτος της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών
Αεροπορίας και Πρόεδρος της Ενώσεως Ποδηλατικών Σωματείων
Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Λεμούσιας, ήδη δεύτερος κατηγορούμενος, τον
οποίον όρισε υπεύθυνον δια την διαχείριση των εκλογικών δαπανών του
συνδυασμού «Αναγέννηση» το έτος 1998 ο Β. Παπαγεωργόπουλος, ότε ο
τότε Αρχηγός του ως άνω πολιτικού κόμματος του εζήτησε να θέσει
υποψηφιότητα δια την θέση του δημάρχου Θεσσαλονίκης. Ο εκλεγείς
Δήμαρχος ήδη κατηγορούμενος επέλεξε εκ των αιρετών, κατά Νόμον,
από τον συνδυασμόν της πλειοψηφίας δια την θέση του Αντιδημάρχου
Οικονομικών, πρόσωπα στερούμενα μεν ειδικών επιστημονικών γνώσεων
εις τα περί των οικονομικών του Δήμου θέματα, αλλά πληρούντα τα
εχέγγυα της εντιμότητος, τους Στρατηγούς ε.α. Αναστάσιο Γερογιάννη,
Θεόδωρο Αθανάσαρο και τους επιχειρηματίες Απόστολο Τσουρέκα,
Μιχαήλ Ζορπίδη και Νικόλαου Μακραντωνάκη, Ιατρού-Χειρουργού, εις
τους οποίους, ως είχε νόμιμο δικαίωμα, μετεβίβασε ανά διετίαν, με
αντίστοιχες αποφάσεις όλες τις αρμοδιότητες του. Δια την πρώτη διετίαν
της θητείας του, 1999-2000, επελέγη ο Αναστάσιος Γερογιάννης, ενώ ο
Μιχαήλ Ζορπίδης παρητήθη το έτος 2008 δι’ αγνώστους, εις το
Δικαστήριον τούτο, λόγους. Μετά την εκχώρηση της αρμοδιότητός του
και περί την οικονομικήν διαχείριση, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Οικονομικών ήτο ο αποκλειστικώς αρμόδιος δια την υπογραφήν
χρηματικών ενταλμάτων, τις αποδόσεις υπέρ τρίτων κρατήσεων κ.ά. Ο
τότε Δήμαρχος τρίτος κατηγορούμενος Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, ο
οποίος δεν είχε πρακτικά και λειτουργικά ανάμειξη εις την οικονομική
διαχείριση του Δήμου, καθ’ όλην την διάρκεια της θητείας του και μέχρι
την 18-2-2008, είχε την βεβαιότητα ότι λειτουργεί άριστα διότι: 1] Ο
Δήμος υπήγετο εις τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και ουδεμία είχε καταγραφεί πλημμέλεια εις την
οικονομική διαχείριση, ενδεικτικώς, το 2006 εκοινοποιήθη εις τον τότε
Δήμαρχον πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δια τον διενεργηθέντα εις
τον Δήμον το έτος 2002 έλεγχον αφορώντα εις την χρήση έτους 2000
όπου τον διαβεβαίωνε ότι ¨δεν προέκυψε καμία χρηματική έλλειψη ή
λογιστική ανωμαλία εις βάρος των υπολόγων» και ότι οι λογαριασμοί της
διαχείρισης του Δήμου οικονομικού έτους έχουν ορθώς¨, ενώ ο πρώτος
κατηγορούμενος Π. Σαξώνης υπεξαιρούσε από το έτος 1993 μέχρι το
τέλος έτους 2007 με την μέθοδον της πλαστογραφήσεως των
παραστατικών. 2] Ο Δήμος υπήγετο εις τον φορολογικό έλεγχον του
Υπουργείου Οικονομικών από την Θ’ Δ.Ο.Υ., ήτοι από ειδικευμένον
ελεγκτικόν μηχανισμόν του Υπουργείου Οικονομικών διενεργήθη το έτος
2003 έλεγχος, ¨για ΦΠΑ και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους και δεν
υπήρξε όχληση –παρατήρηση-καταλογισμός εις βάρος του Δήμου, ούτε
επεσημάνθη παρατυπία εις την λειτουργίαν της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου. Ο μάρτυρας της πολιτικής αγωγής Χασδάι Καπόν κατέθεσε
σχετικώς ¨Η εφορία θα έπρεπε να ενημερώσει την Διοίκηση ότι δεν
υποβλήθηκαν οριστικές δηλώσεις για τα έτη 2005, 2006 και 2007, ο
Δήμος είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της. Ο υπάλληλος της εφορίας
όφειλε να παρατηρήσει ότι κάτι δεν πάει καλά όταν έβλεπε ότι οι
κρατήσεις άλλοτε αυξάνονταν και άλλοτε μειώνονταν¨. 3] Ο Δήμος
υπήγετο εις τον ετήσιον έλεγχον των Ορκωτών Λογιστών και κατ’ έτος

Σελ.1943/184-185,290,539,693,775,892,1175,1584/2014
πραγματοποιείτο ¨εξονυχιστικός¨ έλεγχος εις τα οικονομικά του Δήμου
από Ορκωτούς Λογιστές, οι οποίοι επελέγοντο με δημόσιο τακτικό
διαγωνισμό. Σχετικώς με τους ορκωτούς λογιστές ο ως άνω μάρτυρας
κατέθεσε: ¨οι ορκωτοί λογιστές άσκησαν πλημμελώς τα καθήκοντά τους
δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους¨. 4] Ο Δήμος ελάμβανε αδιαλείπτως
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθ’ όλην την διάρκειαν της
θητείας του τότε Δημάρχου Βασιλείου Παπαγεωργόπουλου η αρμόδια
Δ.Ο.Υ. –εις την οποία ήτο εποπτεύουσα η Οικονομική Επιθεωρήτρια-
παρέδιδε κάθε μήνα εις τον Δήμο φορολογική ενημερότητα,
επιβεβαιώνοντας την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, μεταξύ
των οποίων και την απόδοση των κρατήσεων υπέρ τρίτων φόρων κ.λ.π.,
ενώ δεν υπήρξε όχληση από κανένα ασφαλιστικό ταμείο [υπ’ αριθμ.
πρωτ.85845/4-11-2008 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου].
5] Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ασκούσε κατά Νόμον έλεγχον
νομιμότητος εις τις πράξεις και αποφάσεις του Δήμου και ουδέποτε
παρατήρησε ή επεσήμανε πλημμέλεια εις την λειτουργία της Ταμειακής
Υπηρεσίας. 6] Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε αναθέσει την παροχή
λογιστικών υπηρεσιών εφαρμογής και υποστήριξης του διπλογραφικού
συστήματος εις την εταιρεία «Ορθολογισμός ΕΠΕ». Χαρακτηριστική είναι
η κατάθεση του ανωτέρω μάρτυρα της πολιτικής αγωγής ο οποίος
ανέφερε ¨Ο Δήμαρχος ήταν δύσκολο να έχει αντίλογο όταν ο ορκωτός
λογιστής του λέει ότι όλα είναι καλά, ενισχύει την πεποίθηση του
Δημάρχου για το καλώς έχει, όπως και η βεβαίωση του ¨Ορθολογισμού¨.
Πρέπει να λεχθεί ότι οι Αντιδήμαρχοι των Οικονομικών κατά τον επίδικο
χρόνο, αθωωθέντες πρωτοδίκως, ουδέποτε ενημερώθηκαν από τους
αρμοδίους δια πλημμέλεια εις την λειτουργίαν της Ταμειακής Υπηρεσίας
και βεβαίως ο κατηγορούμενος Δήμαρχος δεν είχε αντίστοιχη
πληροφόρηση. Επίσης οι απολογισμοί της Ταμειακής Διαχείρισης του
Δήμου όλων των επίδικων ετών ετέθησαν υπό την κρίση του
διαπαραταξιακού οργάνου της Δημαρχιακής Επιτροπής και
ενεκρίθησαν. Εξ ετέρου, πρέπει να επισημανθεί η κατάθεση του
Αντιδημάρχου Οικονομικών από το έτος 2011 Χασδάι Καπόν, οποίος,
αναφερόμενος εις τον υπάλληλον της Ταμειακής Ν. Κυλώνη είπε ότι
¨έχει αμέλεια¨. Τον προαναφερθέντα δημοτικόν υπάλληλον προσέλαβε
κατόπιν εισηγήσεως ο τότε Δήμαρχος ήδη τρίτος κατηγορούμενος
Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, ως έχοντα εξειδικευμένες οικονομικές
γνώσεις και εμπειρίαν πέντε ετών ως ορκωτός λογιστής, όμως, ¨εις τον
έλεγχον τριών οικονομικών χρήσεων ο Κυλώνης δεν βρήκε τίποτε
μεμπτό¨ [κατάθεση Χασδάι Καπόν]. Πρέπει να λεχθεί ότι δια τον
κλητευθέντα και μη εμφανισθέντα ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά
τη διάρκειαν της πενταμήνου αποδεικτικής διαδικασίας μάρτυρα Ν.
Κυλώνη, ο Αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης διεφώνησε με την
πρόταση του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών να μην ασκηθεί εις βάρος
του ποινική δίωξη. Καθ’ όσον αφορά εις τους τηρηθέντες κοινούς [όχι
προσωπικούς] τραπεζικούς λογαριασμούς του επικεφαλής τότε
Δημάρχου κατηγορουμένου Βασιλείου Παπαγεωργόπουλου με τον
δεύτερον κατηγορούμενον, τότε πρόεδρον της οικονομικής επιτροπής του
δημοτικού συνδυασμού «Αναγέννηση – Θεσσαλονίκη-
Παπαγεωργόπουλος» [υπ’ αριθμόν 1542859 της τραπέζης Κύπρου] και

Σελ.1944/184-185,290,539,693,775,892,1175,1584/2014
με τον τότε εκ των αιρετών Αντιδήμαρχον Πολιτισμού Β. Γάκη [υπ’
αριθμόν 14995595 της ιδίας τραπεζικής εταιρείας], πρέπει να λεχθούν
τα εξής: Ο πρώτος λογαριασμός, εις τον οποίον εισέρευσαν χρηματικά
ποσά από οικονομικές ενισχύσεις φίλων του δημοτικού συνδυασμού-
δημοτών, από συμμετοχές των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, από
καταβολή ποσοστού 10% της μηνιαίας αντιμισθίας των δημοτικών
συμβούλων που κατείχαν αμειβόμενη θέση στον Δήμο, από την
κατάθεση της αντιμισθίας του ήδη κατηγορουμένου Δημάρχου και από
το πολιτικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, άνοιξε τον Αύγουστο του 1999
με αρχική κατάθεση 14.673,51 ευρώ, κινήθηκε μέχρι την 13-8-2001,
έκτοτε επί πέντε συνεχή έτη δεν εμφάνισε οποιαδήποτε κίνηση και
έκλεισε την 29-8-2006 με υπόλοιπο 48.993,78 ευρώ. Το άνω υπόλοιπο
μεταφέρθηκε εις τον δεύτερον κοινό λογαριασμό ο οποίος άνοιξε την ίδια
ημέρα εις το όνομα του Δημάρχου ως επικεφαλής του συνδυασμού και
του αιρετού διαχειριστού Β. Γάκη, έκλεισε δε την 28-8-2007 καθόσον ο
τότε Δήμαρχος Β. Παπαγεωργόπουλος είχε αποφασίσει να μην θέσει εκ
νέου υποψηφιότητα. Οι άνω κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί τηρήθηκαν
προς εξυπηρέτηση και κάλυψη των εξόδων δύο προεκλογικών περιόδων
του κατηγορουμένου επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού και
ουδεμία σχέση έχουν με τα τεράστια ποσά της κακουργηματικής από τον
συνδικαλιστή της ΠΑΣΚΕ Π. Σαξώνη τελεσθείσης υπεξαιρέσεως, ο οποίος
υπεξαιρούσε αμύθητα ποσά κατά την πενταετίαν 2001-2006, ότε εις τους
λογαριασμούς ουδεμία κίνηση σημειώθηκε. Επίσης ως προς τα
περιουσιακά στοιχεία του δευτέρου κατηγορουμένου Μ. Λεμούσια,
πρέπει να λεχθεί ότι η κτήση δικαιώματος κυριότητος με συμβάσεις
δωρεάς ή πωλήσεως των προπεριγραφομένων ανωτέρω ακινήτων δια τα
οποία και μόνον οι αντιπολιτευόμενες δημοτικές παρατάξεις προέβησαν
εις τις εις βάρος του καταγγελίες, ουδεμία σχέση έχει με το τελεσθέν από
τον πρώτο κατηγορούμενον έγκλημα της υπεξαιρέσεως. Πρέπει δε να
λεχθεί ότι συνταξιοδοτηθείσα ήδη, σύζυγός του, ήτο εργαζομένη επί έτη,
διοικητικός υπάλληλος της Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι δε
γνωστό τοις πάσι ότι μισθολογικά, υπάλληλος του Ο.Τ.Ε. δεύτερος
κατηγορούμενος υπερείχε κατά πολύ του μέσου εργαζομένου
υπαλλήλου, ενώ η διαβίωση αυτών και των δύο εργαζομένων τέκνων τους
ήτο αυτή της μέσης ελληνικής οικογενείας· κατά την απολογίαν του ο
τρίτος κατηγορούμενος πρώην Δήμαρχος, ερωτηθείς, ανέφερε μεταξύ
άλλων ότι «όταν ο κατηγορούμενος Μιχαήλ Λεμούσιας ήτο
αποσπασμένος εις το πολιτικό του γραφείο εφιλοξενείτο εις την οικίαν
του αδελφού του εις την Πετρούπολη [Αθήνα]. Ο μάρτυρας της πολιτικής
αγωγής Χασδάι Καπόν, ερωτηθείς είπε ότι ¨δεν έχει ακούσει κανένα
υπάλληλο να επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο Π. Σαξώνης, δεν έχει άμεση
επιβεβαίωση ότι ο Μ. Λεμούσιας και ο Β. Παπαγεωργόπουλος πήραν
χρήματα¨, ότι ¨δεν ευρήκε κάτι στο Δήμο που να συνδέει την υπεξαίρεση
με ορισμένες συμπεριφορές του Μ.Λεμούσια¨, ότι ¨δεν έχει υποπέσει
στην αντίληψή του άμεση εμπλοκή του Μ. Λεμούσια στην υπεξαίρεση¨.
Εκ των ως άνω αποδεικτικών μέσων απεδείχθη επίσης ότι ο πρώην
Δήμαρχος κατηγορούμενος ο οποίος δεν ανάλωσε εισόδημα σε δαπάνες
ανατροφής και εκπαιδεύσεως τέκνων, τα μόνα περιουσιακά στοιχεία τα
οποία απεκόμισε από την 10ετή άσκηση του οδοντιατρικού

Σελ.1945/184-185,290,539,693,775,892,1175,1584/2014
επαγγέλματος και την επαγγελματική επί 35 έτη δραστηριότητα της
οδοντιάτρου συζύγου του είναι: ένα διαμέρισμα 129 τ.μ. κτηθέν το έτος
1985, διαμέρισμα 66 τ.μ. κτηθέν το έτος 1994 [κείμενα εις την
Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντιστοίχως], ένα γραφείο κατά ποσοστό 50%
εμβαδού 81 τ.μ. κτηθέν το έτος 1977 και ένα διαμέρισμα σε συγκρότημα
εις το Νέο Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, εμβαδού 54 τ.μ., κτηθέν το έτος 2002
και καταθέσεις. Δια τις τραπεζικές καταθέσεις διετάχθη από τον
Εισαγγελέα Εφετών [εις τα πλαίσια δικογραφίας αφορώσης εις το
αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα]
διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης· οι ορισθέντες
πραγματογνώμονες δια της από 29-11-2013 εκθέσεως λογιστικής
πραγματογνωμοσύνης [δια την οποίαν δεν υπάρχουν αντίθετα στοιχεία]
διεπίστωσαν ότι όχι μόνον δεν υπάρχει αρνητική απόκλιση μεταξύ των
τραπεζικών καταθέσεων και οικογενειακού εισοδήματος του Βασιλείου
Παπαγεωργόπουλου, ως η Οικονομική Επιθεωρήτρια του απέδωσε δια
πορισματικής της εκθέσεως [και ακολούθησε η παραπομπή του ενώπιον
του Δικαστηρίου δια τα εγκλήματα της υπεξαιρέσεως εις βάρος του
Δήμου] αλλά αντιθέτως, η συνολική διαφορά εις τις χρήσεις 1999-2008
μεταξύ οικογενειακού εισοδήματος και καταθέσεών του είναι θετική και
ύψους 379.164 ευρώ. Ο κατηγορούμενος πρώην Δήμαρχος του Δήμου
Θεσσαλονίκης ανέθεσε εις τον δεύτερο των κατηγορουμένων την θέση του
Γενικού Γραμματέα του Δήμου, καθόσον ο επί οκτώ έτη αποσπασμένος
εις το πολιτικό του γραφείο Μ. Λεμούσιας είχε εμπειρίαν διευθύνσεως
γραφείου υπουργού· εξ ετέρου, και εις τον Δήμον Αθηναίων, ο τότε
ορισθείς Γενικός Γραμματέας εστερείτο πτυχίου Ανωτάτης Σχολής.
Επίσης, εκτός από το τεθέν από τις αντιπολιτευόμενες δημοτικές
παρατάξεις ζήτημα και τις καταγγελίες αυτών περί της αξιοποιήσεως
δημοτικών οικοπέδων, εικονικών πωλήσεων ή δωρεών των εκτενώς
προπεριγραφομένων ακινήτων ως και της φιλοξενίας του
κατηγορουμένου Γενικού Γραμματέως εις την θερινήν οικίαν
αντισυμβαλλομένου εργολάβου του Δήμου Θεσσαλονίκης, δια τα οποία ο
δεύτερος κατηγορούμενος έδωσε εξηγήσεις εις τον τότε Δήμαρχον και
εκρίθησαν από τον Βασίλειον Παπαγεωργόπουλον επαρκείς, δεν
υπήρξαν εις το διαπαραταξιακό όργανον του Δήμου καταγγελίες και δη
καθ’ όν χρόνον ο εξετασθείς ως μάρτυρας της πολιτικής αγωγής νυν
Δήμαρχος Ιωάννης Μπουτάρης εγνώριζε, ως κατέθεσε, ότι ¨αν δεν
περνούσε κάποιος από τον πάγκο του Μ. Λεμούσια δεν γινόταν δουλειά¨,
ενώ ο επίσης μάρτυρας της πολιτικής αγωγής Χασδάι Καπόν κατέθεσε ότι
¨δεν υπάρχει άνθρωπος που να του είπε ότι γνωρίζει κάτι για τον Μ.
Λεμούσια¨ και ότι ¨δεν βρήκε στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι ο Μ.
Λεμούσιας έπεισε τον Π. Σαξώνη¨……..¨δεν έμαθε να υπάρχει στοιχείο
ότι ο Μ. Λεμούσιας, πήρε έστω και ένα ευρώ¨. Επομένως, μοναδικό,
αποκλειστικώς αποδεικτικό στοιχείο εν προκειμένω είναι τα σημεία των
αλληλοαναιρουμένων καταθέσεων-απολογιών του Π. Σαξώνη
συγκατηγορουμένου των, δια τις ίδιες πράξεις κατηγορουμένων, Μιχαήλ
Λεμούσια και Βασιλείου Παπαγεωργόπουλου. Δια την αναζήτηση της
αληθείας αλλά και την τεκμηρίωση της δικανικής πεποιθήσεως
απαγορεύεται η αξιοποίηση ως αποδεικτικών μέσων δια την καταδίκη
των δευτέρου και τρίτου κατηγορουμένων των ως άνω μαρτυρικών

Σελ.1946/184-185,290,539,693,775,892,1175,1584/2014
καταθέσεων και απολογιών του πρώτου κατηγορουμένου [ΚΠοινΔ 171§1
εδ.δ’] διότι θίγεται η υπεράσπιση των δευτέρου και τρίτου
κατηγορουμένων, ως το δικαίωμα υπερασπίσεως των διαμορφώνεται
επιτρεπτώς υπέρ αυτών δια της διατάξεως του άρθρου 211 ΚΠοινΔ [ΑΠ
961 2010, ελλ.δικ 51.1418] και πρέπει κατά την μειοψηφούσα γνώμη
να γίνει δεκτή η ένσταση των κατηγορουμένων καθόσον παραβιάζεται η
διάταξη του άρθρου 211 Α του ΚΠοινΔ, ορίζοντος ότι μόνη η μαρτυρική
κατάθεση ή απολογία συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν είναι
αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου. Συνακολούθως τούτων,
πλήρως απεδείχθη, κατά την μειοψηφούσα γνώμη, ότι η ¨πορεία του
χρήματος¨ του Δήμου Θεσσαλονίκης- την οποία ερεύνησε η Οικονομική
Επιθεωρήτρια με την συνδρομή του τότε Διευθυντού της Ταμειακής
Υπηρεσίας του Δήμου και ήδη τετάρτου των κατηγορουμένων Γεωργίου
Γκαϊδατζή- με αφετηρία τις άμετρες φιλοδοξίες, προσωπικές και
επιχειρηματικές, του χαμηλόβαθμου δημοτικού υπαλλήλου, υπολόγου
διαχειριστού του Δήμου Θεσσαλονίκης, ισχυρού επιχειρηματία της
νύχτας, Π. Σαξώνη, αφού διαπέρασε σαθρές συνειδήσεις εξωτερικών καθ’
ομολογίαν του, συνεργατών του, ιδιοποιήθηκε παρανόμως το ποσό
αποκλειστικώς από τον πρώτον κατηγορούμενον και ενσωματώθηκε εις
την περιουσία του. Επομένως, πρέπει οι κατηγορούμενοι Μιχαήλ
Λεμούσιας και πρώην Δήμαρχος Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος να
κηρυχθούν αθώοι.

Originally posted 2019-12-03 16:52:37.