Εν Κερκύρα, τη 8η Ιουλίου 1965

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η τελευταία συνεργασία σας μετ’ εμού εγένετο την 5ην Μαρτίου. Την 29ην Απριλίου, μετά την ορκομωσίαν των υπουργών, συνωμιλήσαμεν επ’ ολίγον ιδιαιτέρως. Την δε 7η Μαΐου είχομεν την σύσκεψιν, κατά την οποίαν συνεζητήθη αποκλειστικώς το Κυπριακόν. Έκτοτε δεν εζητήσατε να σας δεχθώ εις συνεργασίαν δια να με ενημερώσετε επί των γεννηθέντων τόσον σοβαρών και κρισίμων θεμάτων. Νομίζω ότι, όταν ο Πρωθυπουργός απέχει εκ των συνεργασιών μετά του Βασιλέως, δεν λειτουργεί ομαλώς το Κράτος.

Ευρισκόμενος δια τους λόγους, ους καλώς γνωρίζετε, εις Κέρκυραν, αισθάνομαι ότι αποτελεί καθήκον μου να σας εκφράσω δια της παρούσης τας σκέψεις μου επί της καταστάσεως της Χώρας. Είναι αύτη ανώμαλος και ανησυχητική, καθιστώσα επείγουσαν, κατά την γνώμην μου, την λήψιν ριζικών και αδιαβλήτων από πάσης πλευράς μέτρων αποκαταστάσεως του σοβαρώς κλονισθέντος κράτους δικαίου, εδραιώσεως της νομιμότητος και επαναφοράς του αισθήματος της ασφάλειας και της τάξεως. Ανώμαλος κατέστη η κατάστασις αφ’ ης στιγμής εκ της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία υπάγεται προσωπικώς εις υμάς και διοικείται υπό προσώπων της απολύτου εμπιστοσύνης σας, εξεπορεύθη η επαναστατική, συνωμοτική οργάνωσις εις τας Ενόπλους Δυνάμεις, μοναδικόν σκοπόν έχουσα την ανατροπήν του Συντάγματος της χώρας και την επιβολήν δικτατορίας ελεεινής μορφής, αποκρουστικής εις πάντα ελεύθερον άνθρωπον. Αφ’ ης μου διεμηνύσατε το γεγονός της ανακαλύψεως της συνομοσίας, σας συνεβούλευσα να ενεργήσετε αποτελεσματικώς προς πάσαν κατεύθυνσιν δια την πλήρη εξιχνίασιν της υποθέσεως και την ανακάλυψιν των ενόχων. Μετά λύπης μου διεπίστωσα ότι η ανταπόκρισίς σας εις το αυτονόητον αίτημά μου της απολύτου διαλευκάνσεως δεν υπήρξε ικανοποιητική, καίτοι το αίτημα τούτο εναρμονίζεται προς το στοιχειώδες συμφέρον της Δημοκρατίας.

Διεφωνήσαμεν ήδη επί της εισηγήσεώς σας προς εμέ, της διαβιβασθείσης δια του κ. Υπουργού Εθνικής Αμύνης, να τερματισθή η διερεύνησις της υποθέσεως μετά την υποβολήν του πορίσματος της διοικητικής εξετάσεως, εν τω οποίω όμως ομολογούνται αποτυχίαι ως προς την ανακάλυψιν βασικών συντελεστών και μετά την επιβολήν ελαφρών πειθαρχικών ποινών εις όσους ενόχους ηδυνήθη να ανεύρη ο διενεργήσας την εξέτασιν. Και μου παραγγείλατε ότι δεν εδέχθητε την γνώμην μου, αλλ’ ότι θα την εσέβεσθε και θα παρεπέμπατε εις τακτικήν ανάκρισιν, ως σας συνεβούλευσα, την συνομοσίαν και εις ανακριτικόν συμβούλιον προς απόταξιν τους ενόχους. Ενώ, όμως, δεν επιτρέπεται να υφίσταται ουδ’ επ’ ελάχιστον έδαφος πολιτικής ενέργειας εις τας Ενόπλους Δυνάμεις, ηθελήσατε να συζεύξητε προς την συνομωσίαν άλλην υπόθεσιν, άσχετον, διαφόρου εντελώς φύσεως, την οποίαν σκοπίμως παραπέμψατε συγχρόνως εις την ανάκρισιν. Εάν παρ’ ελπίδα ενόμισέ τις ότι η παραπομπή και της υποθέσεως ταύτης θα ηδύνατο τυχόν να με εύρη διαφωνούντα, επλανήθη οικτρώς, διότι ούτε εγώ, ούτε ουδείς άλλος ορθοφρονών, ανιδιοτελής και έντιμος άνθρωπος είναι δυνατόν να μην επιθυμή την αυστηροτέραν δυνατήν εξέτασιν οιασδήποτε, οποθενδήποτε προερχομένης παρανόμου και αντιπειθαρχικής κινήσεως εις τας Ενόπλους Δυνάμεις. Και είναι ανησυχητική εις βαθμόν σοβαρώτατον η κατάστασις της χώρας, εφ’ όσον κινδυνεύει να καταληθή η νομιμότης, το κράτος δικαίου, εξ ενεργειών αποδεικνυομένων δι’ απτών αποδείξεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αναγορευθείσης εις ελεγκτήν της νομιμότητος και επεμβαινούσης εις το έργον της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης προς επηρεασμόν των κρίσεων δια της ασκήσεως ψυχολογικής βίας, τόσον κατά των εκτελούντων διατεταγμένην υπηρεσίαν αξιωματικών, όσον και κατά των μαρτύρων. Δυστυχώς, ευρίσκομαι εις την δυσάρεστον θέσιν να σας δηλώσω ότι τας επεμβάσεις αυτάς ενισχύετε και υποθάλπετε, καίτοι δια τους λόγους τους οποίους δεν θα ήθελα να αναφέρω, ανυπέρβλητους και εξ αντικειμένου δεδομένους, η θέσις υμών, εν συναρτήσει προς τη υπόθεσιν της συνομωσίας εις τας Ενόπλους Δυνάμεις, έχει από καιρού καταστή εξαιρετικώς ευαίσθητος και λεπτή. Σας απευθύνω έκκλησιν να σταματήσετε αμέσως πάσαν δραστηριότητα καταλυτικήν θεμελιωδών κανόνων της λειτουργίας του πολιτεύματος και πρόξενον πολιτικής αναταραχής και κλονισμού του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών. Σας συμβουλεύω να απομακρύνετε δια διαταγής σας από την ανάκρισιν πάντα υπηρετούντα παρά τη Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών και να διακηρύξητε προς πάσαν κατεύθυνσιν ότι είσθε κεκηρυγμένος υπέρ απολύτως ανεπηρεάστου ευρέσεως ολοκλήρου της αληθείας δια την συνομοσίαν.

Τελώ εν πλήρει επιγνώσει της σοβαρότητος της καταστάσεως. Γνωρίζω καλώς ότι εκ πηγών στενότατα προσκειμένων προς υμάς ενεπνεύσθησαν αι προειδοποιήσεις και αι απειλαί εναντίον μου αι ομοιάζουσαι προς εκβιασμόν. Δέχομαι να αντιπαρέλθω πάντα ταύτα υπό την προϋπόθεσιν ότι θα θελήσητε, ως ήδη σας ζητώ, δια σαφών και απερίφραστων δηλώσεών σας, να εξηγήσετε ευθαρσώς και τιμίως προς τον λαόν, ότι ούτε είχον ποτέ ούτε έχω την πρόθεσιν να απομακρυνθώ έστω και κατά κεραίαν από των υπό του Συντάγματος ρητώς καθοριζομένων καθηκόντων και υποχρεώσεών μου προς τας οποίας θα παραμείνω αυστηρώς προσηλωμένος, και ότι θα τηρήσω απαρεγκλίτως τον όρκο μου. Συγχρόνως σας καλώ να καταδικάσετε δημόσια την εναντίον μου συκοφαντικήν εκστρατείαν και να λάβετε σύντονα και αμέσου αποδόσεως μέτρα διαλύσεως πάσης οργανώσεως ή προπαρασκευής λαοκρατικών εκδηλώσεων ή στάσεων προπαρασκευαζόμενων υφ’ οιονδήποτε πρόσχημα προς υποδούλωσιν του ελληνικού λαού και κατάλυσιν της λαϊκής κυριαρχίας και των ατομικών ελευθεριών. Εν μέσω της βαρείας ατμοσφαίρας ην αφήσατε να δημιουργηθή, θεωρώ ότι αποτελεί υποχρέωσίν σας η άμεσος και άνευ δισταγμού πραγματοποίησις των όσων σας ζητώ.

Η προειδοποίησις μου αυτή είναι η τελευταία. Έχω την αξίωσιν να γνωρήζητε ότι δεν έχω σκοπόν να έλθω εις οιανδήποτε μορφής ρήξιν προς την πλειοψηφίαν του ελληνικού λαού. Εις υμάς, όμως, προσωπικώς, απόκειται εφ’ όσον έχετε διακηρύξει την πρόθεσίν σας να εκπληρώσητε τη λαϊκήν εντολήν περί πραγματοποιήσεως και διατηρήσεως τα ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος, να ενεργήσητε αδιστάκτως όσα σας εξήγησα και εζήτησα ανωτέρω, ώστε να προκύψουν συνθήκαι πρόσφοροι δια την δημιουργικήν αντιμετώπισιν των σοβαρών εκκρεμών προβλημάτων της χώρας. Διότι, εν πάση περιπτώσει, τελείτε εν επιγνώσει της αναληθείας των γραφομένων καθημερινώς, ότι δήθεν υφίσταται θέμα λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, και έχει ήδη φτάσει η ώρα εσείς, ως υπεύθυνος πρωθυπουργός, να μη ανέχεσθε τα σκόπιμα ψεύδη, όταν ουδέν τοιούτον ζήτημα υφίσταται επί βασιλευομένης δημοκρατίας της Ελλάδος.

Originally posted 2018-04-16 14:19:05.