Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος

Εν Αθήναις τη 9η Απριλίου 1937 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | Αριθμός Φύλλου 135

Αναγκαστικός Νόμος υπ αριθμόν 606 του 1937 (σελίς 895)

Περί καθιερώσεως “εβδομάδος εργατικής Αμίλλης” και ημέρας εορτασμού της εργασίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1

Η τελευταία εβδομάς του Απριλίου εκάστου έτους καθιερούται ως “Εβδομάς Εργατικής Αμίλλης” η δε πρώτη Μαΐου ως Ημέρα Εορτασμού της Εργασίας.

Κάντε κλικ για το πλήρες κείμενο του νομοθετήματος της Κυβέρνησης Ιωάννη Μεταξά εδώ:

1

Originally posted 2018-05-01 09:56:01.