ΣΥΝΘΗΚΑΙ, τας οποίας έκαμαν οι υπογεγραμμένοι Επίτροποι της υπερτάτης Διοικήσεως , οί τε Έφοροι των Αθηνών, και Καπιτάνιοι με τους εν Ακροπόλει πολιορκημένους Τούρκους , ότε καταπολεμηθέντες ούτοι υπό των Ελλήνων , κι εις εσχάτην ανάγκην ελθόντες, επρεσβεύσαντο περί συνθηκών.

Κεφ. Αον Οι Τούρκοι να παραδόσωσι τα όπλα των και την Ακρόπολιν με όλα τα εν αυτή ευρισκόμενα πράγματα άνευ τινός δόλου.
Κεφ. Βον Οι Έλληνες να φιλάξωσι με όλη τη δυνατήν επιμέλειαν την ζωήν και τιμήν των Τούρκων.
Κεφ. Γον Πάσα φαμιλλία Τουρκική να λάβη ένα φόρτωμα από τα ρούχα της, εννοώντας ρούχα του ύπνου και της αλλαξιάς, δύο τεγγερέδες με τα σκεπασματά των, δύο σαχάνια με τα σκεπασματά των.
Κεφ. Δον από ασημικών, μαλαγματικόν, μαργαριτάρι, συμπεριλαμβάνοντας και τα μετρητά και κάθε τζοβαερικόν όπου ήτον εξ αρχής κτήμα εδικόν των των Τούρκων, εκτός δηλαδή όσων ελαφυραγώγησαν από χριστιανούς, να λάβουν το ήμισυ.
Κεφ. Εον Όσοι των Τούρκων θελήσουν αυτοπροαιρέτως να μείνουν εις τα Αθήνας, να τις συγχωρηθή ελευθέρα η κατοικία, όσοι δε θελήσωσι να απέλθωσι εις Ασίαν, να τους εκβαρκαρίζη η διοίκησις εις Ευρωπαϊκά καράβια, οποιασδήποτε σημαίας τύχοι δίδουσα εις πάσα φαμίλλιαν το αρκετόν διά των ταξείδίων των παξιμάδι και τυρί, πληρώνουσα και τον ναύλον των.

Ταύτα εσυμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο μερών αμεταβλήτως και απαραβάτως και ούτος εδώθη το παρόν είς τα χείρας των Τούρκων, εσφραγισμένον τη σφραγίδι της Διοικήσεως και υπογεγραμμένων παρά των κάτωθεν.

 

Εν Αθήναις τη 9 Ιουνίου 1822
Ο Αθηνών Διονύσιος

Οι Επίτροποι της υπερτάτης διοικήσεως
Αλέξανδρος Αξιώτης, Αεροπαγίτης
Ανδρέας Καλαμογδάρτης, Γερουσιαστής

Οι Έφοροι Αθηνών
Ο Ηγούμενος Βρανά Γαβριήλ
Χ” Παναγής Ζαχαρίτζας
Θ. Λογοθέτης
Σπυρίδων Πατούσας
Νεόφυτος Πενδελιώτης
Διονύσιος Πετράκης
Χ” Γεωργαντάς Σκουζές
Χ” Σπύρος Γκικάκης
Ιωάννης Π. Βλάχου
Άγγελος Γέροντας

Οι Καπετάνιοι
Παναγής Κτενάς, Ταξίαρχος
Χ” Αναγνώστης Μενιδιάτης
Νικολής Σαρής
Σιμεών Ζαχαρίτζας
Αναγνώστης Πιρπίλης
Αποστόλης Κορθέος
Γεωργάκης Λέκας
Γεωργάκης Λέκας
Δήμας Χασώτης
Γιάννης Ντάβαρης
Χριστόδουλος Ραυτόπουλος

Ο Αρχιγραμματεύς
Ιωάννης Σκουζές

Originally posted 2018-04-19 11:43:59.