Αι Αυτών Μεγαλειότητες ο Βασιλεύς της Ρουμανίας, ο Βασιλεύς των Ελλήνων, ο Βασιλεύς του Μαυροβουνίου και ο Βασιλεύς της Σερβίας αφ’ ενός, και η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς των Βουλγάρων αφ’ ετέρου, επιθυμούντες να δώσωσι πέρας εις την υφισταμένην τα νυν εμπόλεμον μεταξύ των οικείων Αυτών χωρών κατάστασιν και εφιέμενοι εν τη υπέρ της των πραγμάτων τάξεως μερίμνη Των όπως αποκαταστήσωσι την ειρήνην μεταξύ των επί τοσούτον δοκιμασθέντων λαών Αυτών, απεφάσισαν την συνομολόγησιν οριστικής Συνθήκης περί Ειρήνης.

20190728_170453_0000.png

Αι Αυτών ειρημέναι Μεγαλειότητες ώρισαν συνεπώς τους Εαυτών πληρεξουσίους ως έπεται:

Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς της Ρουμανίας:

Την Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Τίτον Μαγιορέσκο, Πρόεδρον του Υπουργικού Αυτού Συμβουλίου, Υπουργόν επί τών Εξωτερικών,

Την Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Αλέξανδρον Μαργιλομάν, Υπουργόν· Αυτού επί των Οικονομικών,

Την Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Τάκε Ιωνέσκο, Υπουργόν Αυτού επί των Εσωτερικών,

Την Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Κωνσταντίνον Γ. Δισσέσκο, Υπουργόν Αυτού επί των Θρησκευμάτων και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,

Τον αντιστράτηγον υπασπιστήν Κ. Κοάνδα. Γενικόν Επιθεωρητήν του πυροβολικού, και

Τον συνταγματάρχην Κ. Χριστέσκο υπαρχηγόν του Μεγάλου Επιτελείου του Αυτού στρατού.
Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς τών Ελλήνων:

Την Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Ελευθέριον Βενιζέλον, Πρόεδρον του Υπουργικού Αυτού Συμβουλίου. Υπουργόν επί τών Στρατιωτικών,

Την Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Δημήτριον Πανάν, πληρεξούσιον Υπουργόν,

Τον Κύριον Νικόλαον Πολίτην, καθηγητήν τού Διεθνούς- Δικαίου εν τω Πανεπιστημίω τών Παρισίων,

Τον λοχαγόν Αθ. Εξαδάκτυλον, και

Τον λοχαγόν Κ. Πάλην.
Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς του Μαυροβουνίου:

Τήν Αυτού Εξοχότητα τον στρατηγόν Σερδάρην Γιάγκον Βούκοτιτς, Πρόεδρον του Αυτού Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργόν επί τών Στρατιωτικών καί

Τον Κύριον Ιωάννην Ματάναβιτς, πρώην Επιτετραμμένον τού Μαυροβουνίου εν Κωνσταντινουπόλει.
Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς της Σερβίας:

Τήν Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Νικόλαον Πάσιτς, Πρόεδρον του Υπουργικού Αυτού Συμβουλίου, και Υπουργόν επί των Εξωτερικών,

Τήν Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Μιχαήλον Ρ. Ρίστιτς, Έκτακτον Αυτού Απεσταλμένον καί Πληρεξούσιον Υπουργόν, έν Βουκουρεστίω,

Τήν Αυτού Εξοχότητα τον δόκτορα Κύριον Μιροσλάβον Σπαλάϊκοβιτς, Έτακτον Απεσταλμένον καί πληρεξούσιον Υπουργόν,

Τον συνταγματάρχην Κ. Σμιλιάνιτς καί

Τον αντισυνταγματάρχην Δ. Καλαφάτοβιτς

Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς των Βουλγάρων:

Τήν Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Δημήτριον Τόντσεφφ Υπουργόν Αυτού επί των Οικονομικών,

Τον υποστράτηγον Ιβάν Φίτσεφφ Αρχηγόν του Επιτελείου του Αυτού στρατού,

Τον Κύριον Σάββαν Ιβάντσωφφ διδάκτορα του Δικαίου, πρώην αντιπρόεδρον της Σοβράνιε,

Τον Κύριον Συμεών Ράδεφφ, καί

Τον αντισυνταγματάρχην των επιτελών Κωννσταντίνον Στάντσιωφφ,

Οίτινες τη προτάσει της Β. Ρουμανικής Κυβερνήσεως συνήλθον εις Συνδιάσκεψιν εν Βουκουρεστίω μετά των πληρεξουσίων αυτών εγγράφων, ευρεθέντων εν τάξει.

Αποκαταστάσης δ’ αισίως της μεταξύ αυτών συμφωνίας, συνέθεντο τα επόμενα:

Cover ISTORIA TOY ETHNIKOU DICHASMOU

Άρθρον 1.

Από της ανταλλαγής των επικυρώσεων της παρούσης Συνθήκης θέλει υπάρξει ειρήνη και φιλία μεταξύ της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως της Ρουμανίας, της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως των Βουλγάρων, της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως των Ελλήνων, της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως του Μαυροβουνίου και της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως της Σερβίας, ως και μεταξύ των Εαυτών Διαδόχων και Κληρονόμων, των Κρατών και των υπηκόων Αυτών.

Cover DORYLAION-SAGGARIOS 1921

Άρθρον 2.

Η μεταξύ του Βασιλείου της Βουλγαρίας και του Βασιλείου της Ρουμανίας παλαιά μεθόριος, μεταξύ Δουνάβεως και Ευξείνου Πόντου, θέλει διαρρυθμισθή ως έπεται, συμφώνως τω πρακτικώ τω καταρτισθέντι υπό των οικείων στρατιωτικών αντιπροσώπων και παρηρτημένω εις το υπ’ αριθ. 5 της 22 Ιουλίου (4 Αυγούστου) 1913 της εν Βουκουρεστίου Συνδιασκέψεως πρωτόκολλον.

Η νέα μεθόριος, αρχομένη από του Δουνάβεως προς τα άνω της Τουρτουκάιας, καταλήγει εις τον Εύξεινον Πόντον νοτίως της Εκρένας.

Μεταξύ των δύο τούτων άκρων σημείων η μεθόριος γραμμή ακολουθεί το ενδεικνύμενον διάγραμμα επί των συνημμένων χαρτών 1/100.000 και 1/200.000 του Ρουμανικού Επιτελείου, συμφώνως τη επίσης παρηρτημένη τω παρόντι άρθρω περιγραφή.

Συμφωνείται ρητώς ότι η Βουλγαρία θέλει κατεδαφίσει, το βραδύτερον εντός προθεσμίας δύο ετών, τα υπάρχοντα οχυρωματικά έργα και ότι δεν θέλει κατασκευάσει άλλα τοιαύτα έργα εν Ρουχτσουκίω Σούμλα, εν τη διαμέσως χώρα και εντός ζώνης 20 χιλιομέτρων περί το Βαλτσίκιον.

Μικτή επιτροπή, συγκειμένη εξ ισαρίθμων αντιπροσώπων εκατέρου των δύο Υψηλών συμβαλλομένων Μερών, επιφορτισθήσεται δέκα πέντε ημέρας μετά την υπογραφήν της παρούσης Συνθήκης, όπως χαράξη επί του εδάφους την νέαν μεθόριον γραμμήν, συνωδά τοις άνωθι ώδε συντεθειμένοις. Η επιτροπή αύτη θέλει διενεργήσει την διανομήν των ακινήτων κτημάτων και κεφαλαίων, άτινα τυχόν μέχρι τούδε ανήκον από κοινού εις επαρχίας, δήμους ή κοινότητας κατοίκων, χωριζομένους δια των νέων συνόρων. Εν περιπτώσει διαφωνίας επί της διαχαράξεως και των εκτελεστέων μέτρων, τα δύο Υψηλά συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να αποταθώσιν εις Κυβέρνησιν τρίτου φίλου Κράτους, παρακαλούντα αυτήν να ορίση διαιτητήν, ούτινος η απόφασις επί των υπό αμφισβήτησιν σημείων θεωρηθήσεται ως οριστική.

Cover King Konstantine I Greece Edouard Driault

Άρθρον 3.

Τα μεταξύ του Βασιλείου της Βουλγαρίας και του Βασιλείου της Σερβίας σύνορα ακολουθούσι το εξής διάγραμμα, συμφώνως τω καταρτισθέντι υπό των οικείων στρατιωτικών αντιπροσώπων πρακτικώ, τω παρηρτημένων εις το υπ’ αριθ. 9 της 25 Ιουλίου (7 Αυγούστου) 1913 πρωτόκολλον της εν Βουκουρεστίω Συνδιασκέψεως.

Η οροθετική γραμμή, αναχωρούσα από των παλαιών συνόρων, της κορυφής Παταρίκα, ακολουθεί τα παλαιά Τουρκοβουλγαρικά σύνορα και την γραμμήν της διαχωρίσεως των υδάτων μεταξύ Αξιού και Στρυμόνος, μετά της εξαιρέσεως ότι άνω κοιλάς της Στρωμνίτσης μένει Σερβικόν έδαφος, καταλήγει δε εις το όρος Μπέλες, ένθα συνενούται προς τα Βουλγαροελληνικά σύνορα. Λεπτομερής περιγραφή των συνόρων τούτων και το διάγραμμα αυτής επί του χάρτου 1/200.000 του Αυστριακού Επιτελείου συνάπτονται τω παρόντι άρθρω.

treaty of bucarest 1913.jpg

Μικτή επιτροπή, συγκειμένη εξ ισαρίθμων αντιπροσώπων εκατέρων των Υψηλών συμβαλλομένων Μερών, επιφορτισθή εντός δέκα πέντε ημέρας μετά την υπογραφήν της παρούσης συνθήκης να χαράξη επί του εδάφους την νέαν μεθόριον γραμμήν, συμφώνως τοις πρόσθεν συντεθειμένοις.

Η επιτροπή αύτη θέλει διενεργήσει την διανομήν των ακινήτων κτημάτων και κεφαλαίων, άτινα τυχόν ανήκον μέχρι τούδε από κοινού εις επαρχίας, δήμους ή κοινότητας κατοίκων, αποχωριζομένους δια των νέων συνόρων. Εν περιπτώσει διαφωνίας επί της διαχαράξεως και των εκτελεστέων μέτρων, τα δύο Υψηλά Μέρη υποχρεούνται ν’ αποταθώσιν εις κυβέρνησιν τρίτου φίλου Κράτους, παρακαλούντα αυτήν να ορίση διαιτητήν, ούτινος η απόφασις επί των υπό αμφισβήτησιν σημείων θεωρηθήσεται οριστική.

Άρθρον 4.

Τα σχετικά προς τα παλαιά Σερβοβουλγαρικά σύνορα ζητήματα κανονισθήσονται συνωδά τη επελθούση μεταξύ των δύο Υψηλών συμβαλλομένων Μερών συνεννοήσει, τη βεβαιουμένη εν τω παρηρτημένων τω παρόντι άρθρω πρωτοκόλλω.

Άρθρον 5.

Τα μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και του Βασιλείου της Βουλγαρίας σύνορα ακολουθούσι το εξής διάγραμμα, συμφώνως τω καταρτισθέντι υπό των οικείων στρατιωτικών αντιπροσώπων πρακτικώ τω παρηρτημένω εις το υπ’ αριθ. 9 πρωτόκολλον της 25 Ιουλίου (7 Αυγούστου) 1913 της εν Βουκουρεστίω Συνδιασκέψεως.

Η οροθετική γραμμή αναχωρεί από των νέων Βουλγαροσερβικών συνόρων επί της κορυφογραμμής του όρους Μπέλες, καταλήγουσα εις τας εις το Αιγαίον Πέλαγος εκβολάς του ποταμού Νέστου. Μεταξύ των δύο τούτων άκρων σημείων η οροθετική γραμμή ακολουθεί το ενδεικνύμενον διάγραμμα επί του συνημμένου χάρτου 1/200.000 του Αυστριακού Επιτελείου, συμφώνως τη περιγραφή τη επίσης παρηρτημένη τω παρόντι άρθρω.

Μικτή επιτροπή, συγκειμένη εξ ισαρίθμων εκατέρου των συμβαλλομένων Υψηλών Μερών αντιπροσώπων, επιφορτισθήσεται δέκα πέντε ημέρας μετά την υπογραφήν της παρούσης Συνθήκης να χαράξη επί του εδάφους την νέαν μεθόριον γραμμήν, συμφώνως τοις πρόσθεν συντεθειμένοις.

Η επιτροπή αύτη θέλει διενεργήσει την διανομήν των ακινήτων κτημάτων και κεφαλαίων, άτινα τυχόν ανήκον μέχρι τούδε από κοινού εις επαρχίας, δήμους ή κοινότητας κατοίκων χωριζομένους δια των νέων συνόρων. Εν περιπτώσει διαφωνίας επί της διαχαράξεως ή των εκτελεστέων μέτρων, τα Υψηλά συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να αποτα-θώσιν εις Κυβέρνησιν τρίτου φίλου Κράτους, παρακαλούντα αυτήν να ορίση διαιτητήν, ούτινος η απόφασις επί των υπό αμφισβήτησιν σημείων θεωρηθήσεται ως οριστική. Συνομολογείται ρητώς ότι η Βουλγαρία παραιτείται πάσης επί της νήσου Κρήτης αξιώσεως.

Άρθρον 6.

Τα Αρχηγεία των οικείων στρατών θέλουσι πάραυτα λάβει γνώσιν της υπογραφής της παρούσης Συνθήκης. Η Βουλγαρική Κυβέρνησις υποχρεούται να επαναγάγη τον εαυτής στρατόν από της επαύριον της γνωστοποιήσεως ταύτης εις την εν ώρα ειρήνης κατάστασιν. Θέλει κατευθύνει τα στρατεύματα εις τας εαυτών έδρας, ένθα ενεργηθήσεται ως οιόν τε τάχιστα η αποστολή των διαφόρων εφεδρειών εις τας εαυτών εστίας.

Τα στρατεύματα, ων η έδρα κείται εν τη ζώνη της κατοχής του στρατού τίνος των Υψηλών συμβαλλομένων Μερών, θέλουσιν αποσταλή εις έτερον σημείον του παλαιού Βουλγαρικού εδάφους και δεν θα δύνανται να προσέλθωσιν εις τας οικείας έδρας των, ειμή μετά την εκκένωσιν της άνω προβλεπομένης ζώνης κατοχής.

Άρθρον 7.

Η εκκένωσις του παλαιού και νέου Βουλγαρικού εδάφους άρξεται αμέσως μετά την αποστράτευσιν του Βουλγαρικού στρατού και περατωθήσεται το βραδύτερον εντός δεκαπενθημέρου.

Κατά την διάρκειαν της προθεσμίας ταύτης η δια τον Ρουμανικόν των πολεμικών επιχειρήσεων στρατόν ζώνη διαχωρισμού αφορίζεται υπό της γραμμής Σιστοβίου – Λοβτσέα – Τούρσκι – Ιζβόρ – Γκλοτζένε – Ζλάτιτσα -Μίρκοβο – Αραμπά – Κονάκ – Ορχάνια – Μέτζδρα – Βράτζα – Μπερκοβίτσα -Λομ – Δούναβις.

Άρθρον 8.

Κατά την διάρκειαν της κατοχής του Βουλγαρικού εδάφους, οι διάφοροι στρατοί θέλουσι διατηρήσει το δικαίωμα της επιτάξεως έναντι καταβολής της αξίας εις χρήμα. Θέλουσιν έχει ελευθέραν την χρήσιν των σιδηροδρομικών γραμμών δια την μεταφοράν των στρατευμάτων και των προμηθειών πάσης φύσεως, άνευ αποζημιώσεως τίνος καταβλητέας υπέρ της τοπικής αρχής.

Οι ασθενείς και τραυματίαι θέλουσι μείνει εις τα μέρη ταύτα υπό την προστασίαν των ρηθέντων στρατών.

Άρθρον 9.

Ως οιόν τε τάχιον μετά την ανταλλαγήν των επικυρώσεων της παρούσης Συνθήκης πάντες οι αιχμάλωτοι αποδοθήσονται αμοιβαίως. Εκάστη των Κυβερνήσεων των Υψηλών συμβαλλομένων Μερών θέλει ορίσει ειδικούς Επιτρόπους εντεταλμένους την παραλαβήν των αιχμαλώτων. Πάντες οι ευρισκόμενοι εις χείρας τινός των Κυβερνήσεων αιχμάλωτοι παραδοθήσονται τω επιτρόπω της εις ην ανήκουσι Κυβερνήσεως ή τω αντιπροσώπω αυτού προσηκόντως εξουσιοδοτημένω εν τόπω ορισθησομένω υπό των ενδιαφερομένων Μερών.

Αι Κυβερνήσεις των Υψηλών συμβαλλομένων Μερών θέλουσιν επιδείξει αμοιβαίως αλλήλαις, τούτο δε το ταχύτερον μετά την παράδοσιν πάντων των αιχμαλώτων, κατάστασιν των αμέσων δαπανών ας υπέστησαν προς περίθαλψιν και συντήρησιν των αιχμαλώτων από της ημερομηνίας της αιχμαλωτίσεως ή της παραδόσεως μέχρι της ημερομηνίας του θανάτου ή της αποδόσεως αυτών. Συμψηφισμός γενήσεται μεταξύ των ποσών των οφειλομένων υπό της Βουλγαρίας ενι εκάστω των Υψηλών συμβαλλομένων Μερών και των ποσών των οφειλομένων υπό τούτου τη Βουλγαρία, η δε διαφορά καταβληθήσεται τη δικαιούχω Κυβερνήσει ως οιόν τε τάχιον μετά την ανταλλαγήν των ως άνω καταστάσεων.

Άρθρον 10.

Η παρούσα Συνθήκη κυρωθήσεται και αι επικυρώσεις αυτής ανταλλαγήσονται εν Βουκουρεστίω εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών ή και ενωρίτερον, αν τούτο καταστή δυνατόν.

Εις πίστωσιν οι οικείοι Πληρεξούσιοι υπέγραψαν ταύτην και ετέθηκαν τας εαυτών σφραγίδας.

Εγένετο εν Βουκουρεστίω την εικοστήν ογδόην ημέραν του μηνός Ιουλίου (10 Αυγούστου) του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού δεκάτου τρίτου.

Originally posted 2019-10-12 22:29:25.