Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ὑποστηρίξει, χωρὶς διάθεση παραδοξολογίας, πὼς κάθε φιλοσοφικὸ σύστημα μπορεῖ τελικὰ νὰ κριθεῖ ἀπὸ τὸν ὁρισμὸ ποὺ τὸ ἴδιο δίνει τῆς φιλοσοφίας·

ὅπως ὁ ὁρισμός, ἔτσι καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ κάθε φιλόσοφου εἶναι διαφορετικό·

καὶ θὰ μποροῦσε ἀκόμα κανεὶς νὰ ὑποστηρίξει, πὼς οἱ διαφωνίες ἀνάμεσα στοὺς φιλόσοφους δὲν γεννιοῦνται ἀπὸ τὴ διαφορὰ τῶν ἀποκρίσεων σ’ ἕνα ἴδιο πρόβλημα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ διαφορὰ τῶν προβλημάτων ποὺ ὁ καθένας θέτει.

Originally posted 2020-09-16 22:18:00.