Τον Μάιον του 1937 έφώναξε τόν Κωνσταντίνον Μανιαδάκην καί τοῦ εἶπε:

“Κώστα, προτοῦ φύγω γία τήν Γερμανία (για περαιτέρω σπουδές στην Πολεμική Ακαδημία του Βερολίνου την οποία τελείωσε το 1902) ὁ Διάδοχος (Κωνσταντίνος Α’) μέ κάλεσε στ΄ ἀνάκτορα καί μέ περιποιήθηκε μαζί μέ τόν Φώντα καί τόν Ἱπποκράτη. Εἴχαμε μαζί του ἰδιαίτερη συνομιλία κατά τήν ὁποία μᾶς έμπιστεύθηκε τά μύχια σχέδιά του.

Γιά νά μή στά πολυλογῶ, ἤθελε τήν ἀναγέννησι τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας κι αὐτός νά μπῆ στήν ἱστορία σάν Διάδοχος τοῦ Παλαιολόγου. Ἡ Αὐτοκρατορία θά ἀναγεννᾶτο μέ τήν δύναμι τοῦ στρατοῦ.

Ἀλλά η δημοκρατία ἦταν ἐμπόδιο στήν δημιουργία ἰσχυροῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ. Ἡ δημοκραττία ἐπίσης μέ τίς “ἰσότητες” καί τίς “ἐλευθερίες” ἐξουδετέρωνε τίς άξίες πάνω στίς ὁποῖες θά μποροῦσε νά στηριχθή ἡ ἀναγέννησι τῆς Αὐτοκρατορίας.

Αύτές οἱ άξίες εἶναι ἡ πειθαρχία, ἡ ἱεραρχία, ἡ ὀργάνωσι, ἡ τάξι καί ἡ δύναμι.

Ἡ δημοκρατία διεκήρυττε τήν “ἐλευθερία, ἰσότητα καί ἀδελφότητα”. Αὐτή εἶναι ἡ μασονική τριλογία τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1789.

Οἱ μασόνοι εἶναι πίσω ἀπό τήν δημοκρατία καί ἐξυπηρετοῦν τά σκοτεινά σχέδια παγκοσμίου ἐπικρατήσεως τοῦ σιωνισμοῦ. Ὁ διεθνής ἑβραϊσμός δέν θέλει τήν συγκρότησι ἰσχυροῦ Ἑλληνικοῦ κράτους.

Οἱ μασόνοι εἶναι ἐθνικοί έχθροί τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλά διέταξε ἐμένα νά γραφῶ στή μασονία, διά νά παρακουλουθῶ τήν δρᾶσι τους. Ἰδίως στο Μακεδονικό ζήτημα. Ἔτσι γράφτηκα Μασόνος. Καί ἔπαιξα τόν ρόλο μου.

Ἀργότερα τούς παράτησα, ἀφοῦ ἐξάντλησα τήν ἱεραρχία τους, ὠφέλησα πολύ τόν τόπο, μέ τρόπο πού δέν θά γνωσθῆ ποτέ. Τώρα θέλω νά ἐφαρμόσω σχέδιο παρ

ακολουθήσεως τῶν μασόνων. Κτύπα τους. Βάρα. Ἔμμεσα. Πλάγια. Χωρίς νά φαίνεται ὠς ἐπίσημος πολιτική. Ἐπίσης προετοίμασε τήν διάλυσι τῆς ΧΕΝ καί τῶν Προσκόπων. Θά πραγματοποιηθῆ ὅταν σοῦ πῶ καί γιά λόγους πού ἐγώ γνωρίζω…”

(…) Ὁ Μεταξᾶς ἐνεγράφη εἰς τήν στοάν καί όπως βλέπομεν εἰς τό “Ἡμερολόγιό” του ἦρθε μαζί της εἰς ἀντίθεσιν, μόλις θέλησαν οἱ Μασόνοι νά πειθαρχήση εἰς αύτούς. “Βράδυ, ρῆξις μέ τήν Μεγάλην Ἀνατολήν. Ἔλαβα σοβαρώτατα τήν ὑπόνοιαν ὅτι θέλουν νά μἐ κηδεμονεύσουν” (Ημ. 26.10.21).

Οἱ Μασόνοι, φυσικά, έπιμένουν νά τοῦ έπιβληθοῦν, ματαίως: “Βράδυ στοά: ἀντίδρασις. Αἰσθάνομαι ὅτι ἀρχίζει κόρος” (Ημ. 14.12.21).

Τούς ἔχει πιά βαρεθῆ καί μένει διότι ἔχει νά φέρη εἰς πέρας ἀποστολήν. Δι’ αὐτό πηγαίνει εἰς τάς συνεδριάσεις τά βράδυα κάθε Τρίτης, εἰς τά κρίσιμα χρόνια 1921-22, πού εἶναι τά ἔτη τῆς Μικρασιατικῆς Ἐκστατείας. Ἐκεῖ μαθαίνει, πληροφορεῖτε, τά λέγει εἰς τόν Θεοτόκην, εἰς τόν Γούναρην, εἰς τόν Πρωτοπαπαδάκην, ἀλλά ἐκεῖνοι δέν τόν ἐννοοῦν.

Φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ Μασόνοι τόν ἔχουν ἀντιληφθῆ. Αἰσθάνεται μέσα στή στοά: “μίση ὁλόγυρά μου” (Ημ. 8.2.22).

Εἰς τό τέλος θά τούς παρατήση, ἀπό τό 1922. Καί ὅταν μετά 14 χρόνια ἔλθη είς τήν ἐξουσία θά διαλύση τά παρακλάδια καί τούς ὀργανικούς προθάλαμους τῆς Μασονίας καί θά περισφίξη τήν στοά ἀπό μέσα καί ἀπ΄ ἔξω, μέ πράκτορας τοῦ Μανιαδάκη. Ὁ Γεώργιος Β΄ τόν ἔχει παρακαλέση νά μήν κλείση τελείως τήν στοά, πρός χάριν τοῦ Βασιλέως τῆς Ἀγγλίας. Ὁ Μεταξᾶς τοῦ ἔκανε τήν χάριν.

Πάντως, ὅπως ὁ Καποδίστριας, ἐξέδωσε διαταγή, μέ τήν ὁποίαν ἀπηγόρευε εἰς τούς άξιωματικούς νά γράφωνται μέλη τῆς Μασονίας.


Ιωάννης Μεταξάς Βιογραφία, Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης, Ήλεκτρον, Σελίδες: 44 – 46

Originally posted 2019-11-03 01:20:13.