“Καταγγέλομεν εις τον λαόν της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδος τας προδοτικάς πράξεις του Συν/ρχου Σαράφη και του Ταγ/χου Κωστοπούλου, πλήρως αποδειχθείσας και από το κατασχεθέν αρχείον και των δύο Αξιωματικών.

1) Ο Συν/ρχης Σαράφης κατείχεν άδειαν κυκλοφορίας δι’ όλην την Ελλάδα, υπογεγραμμένην υπό της υπηρεσίας του Τζελόζο και ταξιδεύσας νομίμως μέχρι Θεσσαλίας παρουσιάσθη εις την Καραμπιναρίαν Λαρίσης – Τρικάλων, όπου και του έγινε υποδοχή εκ μέρους των Ιταλών αξ/κών. Είναι γνωστόν ότι, όχι μόνιμος Συν/ρχης και μάλιστα γνωστός κινηματίας, αλλά και ούτε και ο τελευταίος έφεδρος αξ/κός, Ανθυπίατρος ή Ανθυποφαρμακοποιός επιτυγχάνουν άδεια ταξειδίου παρά Ιταλικής Αρχής έστω και διά μετάβασιν από Λαρίσης εις Τρίκκαλα ή από Βόλου εις Λάρισαν. Η μεγαλόψυχος άδεια του Τζελόζο εχορηγήθη εις τον κ. Σαράφην, διότι ο κ. Σαράφης θα εξυπηρέτει ασφαλώς τα συμφέροντα του κατακτητού.

2) Κατά τους παρελθόντας μήνας ο κ. Σαράφης τέσσαρας φοράς συνελήφθη υπό των Ιταλών και 4 φορές απελύθη. Είναι γνωστόν ότι πλείστοι όσοι Έλληνες αξ/κοί συνελήφθησαν και ουδείς γνήσιος πατριώτης εξ αυτών απελύθη, αλλά μόνον οι προδόται και οι καταδόται συναδέλφων των (Μπεκιαρόπουλος κλπ.). Ο Συν/χης Κατσαρός με γελοίαν κατηγορίαν κατεδικάσθη τελευταίως εις θάνατον. Εκατοντάδες Αξ/κών της Ηπείρου, Θεσσαλίας, κλπ. απεστάλησαν εις Ιταλίαν ως όμηροι. Και όμως ο κ. Σαράφης αφέθη ελεύθερος και του εχορηγήθη πλήρης ελευθερία κινήσεων και μάλιστα εις την πλέον επικίνδυνον, λόγω του ανταρτοπολέμου, διά τους Ιταλούς περιοχήν της Ελλάδος, την Θεσσαλίαν.

3) Αφιχθείς εις Τρίκκαλα ο Συν/ρχης Σαράφης συνειργάσθη στενώτατα μετά του Λεγεωναρίου Νομάρχου Σαράντη, του προδότου αξ/κού και δημίου του Λαού της Δυτικής Θεσσαλίας. Δυνατόν ο θλιβερός Νομάρχης να παριστάνη τον “μυστικόν πατριώτην”, αλλά ουδέποτε θα θεωρήσωμεν τόσον αφελείς τους Ιταλούς κατακτητάς διά να παραδεχώμεθα ότι “εξαπατώνται” από τον θαυμάσιον όντως πράκτορά των Νομάρχην.

4) Ο Συν/ρχης Σαράφης διευκολυνθείς υπό του Σαράντη, ανήλθεν εις τα όρη και συνηντήθη με τον Κωστόπουλον και τους αξ/κούς του. Και ενώ η συνάντησις αύτη έγινε πασίγνωστος εις τα Τρίκκαλα, ο Συν/ρχης Σαράφης δεν συνελήφθη υπό των Ιταλών όταν επέστρεψεν εις τα Τρίκκαλα. Παρέμεινεν όσον ήθελε επισήμως εις την πόλιν και ανήλθε και πάλιν εις την Πίνδον διά να τεθή επί κεφαλής όλης της συμμορίας των αντιδραστικών στοιχείων, τύπου Κωστοπούλου, που αντί να κτυπούν τον κατακτητήν εκτυπούσαν τον υπόδουλον λαόν.

5) Εις την πρώτην συνάντησίν του μετά του Κωστοπούλου και των αξ/κών της ομάδος του (μεταξύ των οποίων και οπαδοί του Ε.Α.Μ. αγωνισταί, σήμερον εις τους σχηματισμούς του Ε.Λ.Α.Σ.) ο συν/χης Σαράφης ωμολόγησεν απροκαλύπτως ότι ήλθεν εις Θεσσαλίαν ως εντολοδόχος του ανισορρόπου Στρατηγού Θ. Παγκάλου, με την έγκρισιν του Τζελόζο, διά να διαλύση τους αντάρτικούς σχηματισμούς του Ε.Λ.Α.Σ. της Θεσσαλίας ως “Κομμουνιστικούς”.

Προς τον σκοπόν τούτον οι Ιταλοί θα έθετον εις την διάθεσιν του Παγκάλου – Σαράφη 3000 Έλληνας χωροφύλακας. Τίμημα της προδοσίας ταύτης θα ήτο η χορήγησις Αρχηγείας του κράτους (τύπου Πεταίν και Αντωνέσκο) εις τον Θ. Πάγκαλον και Πρωθυπουργίας εις τον Συν/ρχην Σαράφην. Ως “πατριωτική” δικαιολογία υπό Σαράφη ότι οι Ιταλοί υπεσχέθησαν την επαναφοράν της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης εις την Ελλάδα εις περίπτωσιν……. νίκης του άξονος”.

Τα ανωτέρω ανέφερε στις 24 Μαρτίου 1943 η Πανθεσσαλική Επιτροπή του ΕΑΜ για τον συνταγματάρχη Στέφανο Σαράφη, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν αιχμάλωτος του ΕΛΑΣ. Λίγο αργότερα όμως, όταν δέχτηκε να προσχωρήσει και μάλιστα να αναλάβει – θεωρητικά – την ηγεσία του ΕΛΑΣ, προσδίδοντάς του άλλο κύρος λόγω της αντιμοναρχικοής-βενιζελικής του πολιτείας, οι παραπάνω κατηγορίες εξαφανίστηκαν…

Ο Σαράφης εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ υπό την απειλή θανάτου, όντως προηγουμένως στην οργάνωση του ταγματάρχη Γεωργίου Κωστόπουλου, επίσης αντιμοναρχικού-βενιζελικού και απότακτου του Κινήματος του 1935 αξιωματικού, ο οποίος είχε προσχωρήσει αρχικά στον ΕΛΑΣ, αλλά διαφώνησε και αποχώρησε ιδρύοντας τη δική του οργάνωση (Ελληνικός Στρατός Απελευθερωτικής Προσπάθειας- ΕΣΑΠ). Την 1η Μαρτίου 1943 ο ΕΛΑΣ διέλυσε την ΕΣΑΠ, και συνέλαβε τον Κωστόπουλο και τον Σαράφη. Ο Κωστόπουλος απελευθερώθηκε στις 7 Μαρτίου με την παρέμβαση του Βρετανού Έντι Μάγιερς και πέρασε, αργότερα, στη Μέση Ανατολή.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Originally posted 2020-11-08 00:14:20.