«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
10η Οκτωβρίου 1930

Φίλτατε Κλέαρχε

20190728_170453_0000.png

Δεν είναι ανάγκη να σας είπω ότι επαναστατεί η συνείδησίς μου κατά των συκοφαντιών αι οποίαι σου απεδόθησαν όσον αφορά την δήθεν ανάμιξίν σου εις την αγοράν των Αμερικανικών Θωρηκτών και είσπραξιν προμηθείας δι’ αυτά, καθώς και διά την υπό του κ. Ζαχάρωφ εγχειρισθείσαν σοι δήθεν διά λογαριασμόν μου επιταγήν χιλίων λιρών. Εάν την ελεεινήν ταύτην συκοφαντίαν έπλασεν ή απλώς επανέλαβεν ο κοινός φίλος Κυρ. Θ. Μητσοτάκης είναι άξιος εμπτυσμού, διότι σε γνωρίζει από δεκαετηρίδων τόσον καλά ώστε να μην του επετρέπετο να αποδώση την ελαχίστην πίστιν εις αυτούς.

Φιλικώτατα Σος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».

Cover H ELLAS EN MIKRA ASIA

Επιστολή Ελευθερίου Βενιζέλου προς Κλέαρχο Μαρκαντωνάκη (Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φ. 283).


Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας και Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης “Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη” (www.thessaloniki.plus) και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης

Originally posted 2019-08-11 15:59:34.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη" και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης.