“Αγκυρα, 19.- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Καμάλ Ατατούρκ εδέχθη την 6½ μ.μ. τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος κ. Ιωάννην Μεταξάν συνοδευόμενον υπό του εν Αγκύρα Ελληνος πρεσβευτού κ. Ραφαήλ, εις μακράν συνομιλίαν ήτις διήρκεν επί δύο και ημίσειαν ώρας. […]

Ο κ. Μεταξάς, ερωτηθείς υπό των δημοσιογράφων, εξέφρασε διά θερμοτάτων λόγων τον ενθουσιασμόν του εκ της προσωπικής γνωριμίας μετά του αρχηγού του Τουρκικού Κράτους. Είμαι ευτυχής, προσέθεσε, διότι μου εδόθη η ευκαιρία να γνωρίσω εκ του πλησίον τον αρχηγόν φίλου και συμμάχου κράτους μετά του οποίου η Ελλάς συνδέεται διά θερμών φιλικών δεσμών και να εκτιμήσω τα εξαιρετικά αυτού προσόντα.

ΤΖΕΛΑΛ ΜΠΑΓΙΑΡ: Την εσπέραν παρετέθη υπό του προεδρεύοντος της [τουρκικής] Κυβερνήσεως κ. Τζελάλ Μπαγιάρ μέγα γεύμα προς τιμήν του Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Ο κ. Μπαγιάρ ήγειρε την κάτωθι πρόποσιν:

« […] Ο τουρκικός λαός και η Κυβέρνησίς του θεωρούν την εγκάρδιον επίσκεψίν σας ως νέαν εκδήλωσιν της αθίκτου ελληνοτουρκικής φιλίας, ήτις βασίζεται όχι μόνον εις την πλήρη κοινότητα αισθημάτων και πόθων αλλ’ επίσης και εις την κοινότητα βλέψεων και την βαθείαν κατανόησιν των αμοιβαίων συμφερόντων. […].»


*Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 20 Οκτωβρίου 1937

Originally posted 2018-10-29 12:45:18.