Με το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999, η ελληνική Πολιτεία θεσμοθέτησε τη δυνατότητα ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης. Αυτοί αποτελούν την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή Κοινωνικής Επιχείρησης για την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας (WISE – Work Integration Social Enterprise). Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) αποβλέπουν στην κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, έχουν εμπορική ιδιότητα και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής Υγείας. Η μέριμνα για την ανάπτυξή τους και η εποπτεία τους ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ασκούνται μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης μπορούν να είναι ταυτόχρονα παραγωγικές, καταναλωτικές, εμπορικές, προμηθευτικές, μεταφορικές, τουριστικές, οικοδομικές, πιστωτικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές μονάδες και να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής ανάπτυξης). Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί: Να ιδρύουν και να διατηρούν καταστήματα πώλησης και υποκαταστήματα οπουδήποτε. Να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, εφόσον η συμμετοχή τους αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις. Ειδικότερα, μπορούν να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.), Κοινοπραξίες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και Δημοτικές Επιχειρήσεις. Να συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα ή να συμμετέχουν με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην πραγματοποίησή τους και να συνεργάζονται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, από αυτές που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

Σημασία έχει το γεγονός πως μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης ευθύνης μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα 15 ετών και άνω. Δεν απαιτείται να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και έτσι επιτυγχάνεται η πρόσβαση ατόμων, που μέχρι τώρα δε μπορούσαν να ασκούν δημόσιες δραστηριότητες. Αυτό είναι ένα ισχυρό ενσωματικό στοιχείο. Στα μέλη , επιτρέπεται να εισπράττουν την αμοιβή για την προσφερόμενή τους εργασία, ακόμα και στην περίπτωση που εισπράττουν επίδομα, σύνταξη ή άλλη ενίσχυση. Έτσι, ενισχύεται σημαντικά το εισόδημά τους. Πέραν τούτου, όταν πρόκειται για ανασφάλιστους εργάτες, αυτοί ασφαλίζονται στα Ταμεία, όπου εντάσσεται ο Συνεταιρισμός. Σ αυτές τις ευεργετικές διατάξεις, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το δικαίωμα των μελών του Συνεταιρισμού στη διανομή των καθαρών κερδών, από τη δραστηριότητα του φορέα.

Το Υπουργείο Υγείας, το οποίο και τηρεί το σχετικό Μητρώο, διατηρεί το δικαίωμα για έλεγχο σκοπιμότητας για την ίδρυση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση που είναι αγροτικοί, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 590/1985, τηρείται Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία. Για τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, τους συνεταιριστικούς οργανισμούς και την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. τηρείται Μητρώο στο Πρωτοδικείο, που έχουν την έδρα τους. Όσοι εξ αυτών είναι αστικοί, καταχωρούνται, επίσης, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το οποίο και τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, που λειτουργεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Ο νόμος 3419/2005 ορίζει τα σχετικά.

Originally posted 2018-03-09 18:41:43.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.