Από τις 3 έως τις 18 Ιανουαρίου ορίζεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συμμετοχή στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πλήρωση συνολικά 548 θέσεων στην Α.Α.Δ.Ε. (Προκήρυξη 1Γ/2017). Αφού οι υποψήφιοι συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την αποστείλουν ταχυδρομικά μαζί με υπόλοιπα δικαιολογητικά έως τις 22 Ιανουαρίου, ακολουθώντας αναλυτικά τις οδηγίες της προκήρυξης που αναφέρονται στο Ζ’ Παράρτημα.

Οι θέσεις απευθύνονται σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με νομικά πτυχία, διοικητικά – οικονομικά πτυχία και πτυχία στατιστικής. Για την μοριοδότηση θα ληφθεί υπόψιν πέραν του βαθμού της γραπτής εξέτασης, ο βαθμός πτυχίου, οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, η εργασιακή εμπειρία. Απαραίτητα προσόντα η γνώση χειρισμού Η/Υ που αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής και η καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Η συμμετοχή αναμένεται και σε αυτό τον διαγωνισμό να είναι τεράστια, αφού η ανεργία συνεχίζει να χτυπάει κόκκινο και οι μικρές μειώσεις των δεικτών ανεργίας που καταγράφονται, αφορούν σε θέσεις μερικής απασχόλησης,