Ερώτημα Πρώτο. Γιατί ΔΕΝ αναφέρεται η υποχρέωση κατοχής Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού στις προκηρύξεις και συμβάσεις πρόσληψης των Επιστημονικών Συνεργατών του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα;

Σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις “Ειδικών Συμβούλων” ή “Ειδικών Συνεργατών” ή “Επιστημονικών Συνεργατών” (στο εξής Συνεργάτες), συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων.

Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται:
(β) πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως προβλέπεται στο αρ.82 του ν.3584/2007 ως ισχύει,
(γ) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με:

  • αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.)
  • ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση
  • ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης
  • επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Ειδικά για τους “Επιστημονικούς Συνεργάτες”, απαιτούνται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

Ερώτημα Δεύτερο. Δύο θέσεις Συμβούλων του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κου Κωνσταντίνου Ζέρβα έχουν καταληφθεί από αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σέργιος Βλάχος, Βαρβάρα Ζούκα). Ο Νόμος επιτρέπει μόνον έναν απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μόνον μία δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με την παρ.6 του αρ.78 του ν.4604/2019, η πλήρωση μίας από τις θέσεις μπορεί να γίνεται με:

  • πρώην Δήμαρχο
  • ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την ανωτέρω περ.γ΄
  • ή με δημοσιογράφο.

Ερώτημα Τρίτο. Ο Σύμβουλος επί των τεχνικών έργων του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κου Κωνσταντίνου Ζέρβα κος Δημήτριος Μήτρου έχει αναστείλει την άσκηση του επαγγέλματός του ή όχι;

Το έργο Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων Συνεργάτη. Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη “Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη”. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ.3 περ.α’ του αρ.29 του ν.3463/2006.

Ερώτημα Τέταρτο. Είναι νόμιμες και αξιοκρατικές οι αποφάσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για προσλήψεις συνεργατών του;

Για το θεσμικό πλαίσιο περί Συνεργατών Δημάρχων και κυρίως για τις προσλήψεις τους – υπάρχει ποικίλη νομολογία, ιδίως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με περιπτωσιολογία όπου είχαν εγερθεί ενστάσεις επί των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής Συνεργατών.

Μπορεί μεν ο νόμος να αναφέρει πως ο Δήμαρχος «προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα», τα πρόσωπα όμως αυτά πρέπει να πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα που ο ίδιος νόμος ορίζει (πχ να μπορεί να αποδειχθεί η αυτοδιοικητική «ειδίκευση»).

Μπορούν να αποδείξουν την «Αυτοδιοικητική Ειδίκευσή» τους με αδιαμφισβήτητα τεκμήρια οι προσληφθέντες από τον κο Κωνσταντίνο Ζέρβα;

Καταληκτικά

Τα στοιχεία που έχω στην διάθεσή μου δικαιούνται να τα γνωρίζουν τόσο η η Δικαιοσύνη, όσο και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Κυβέρνηση και όλοι οι ευσυνείδητοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες.

* Γιάννης Νασιούλας, Επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης “Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη” στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Originally posted 2021-02-09 20:07:51.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.