“Βασιλικόν Ελληνικόν Γενικόν Προξενείον Νέας Υόρκης

Α.Π. 25539 ΙΓ.

Αποσταλέν 26/8/1940

Ελήφθη 28/8/1940

Δια Κύριον Πρωθυπουργόν.

Κατά συνομιλίας μου μετά Σοφοκλέους Βενιζέλου επί κρισίμων γεγονότων, ούτος επανειλημμένως μου εξήρε μετά ενθουσιασμού λίαν εύστοχον και ανδρικήν στάσιν Υμετέρας Εξοχότητος έναντι εξωτερικών ζητημάτων, εις τελευταίαν δε επίσκεψιν εις Προξενείον ασμένως επροθυμοποιήθη εκδηλώσει ανωτέρω γνώμας του δια τηλεγραφήματος, όπερ παρεκάλεσε διαβιβάσω Υμετέραν Εξοχότηταν, συνοδεύσας τούτου δι επιστολής προς εμέ:

“Κατά τας κρισίμους στιγμάς, ας διέρχεται Πατρίς ημών, νομίζω ότι έχω εθνικόν καθήκον να δηλώσω υμίν πόρον εκτιμώ ανδρικήν στάσιν ημετέρας Κυβερνήσεως έναντι γεγονότων, άτινα απειλούν την Πατρίδα μας, και να σας προσθέσω ότι τάσσομαι ανεπιφυλάκτως εις διάθεσιν Κυβερνήσεως, φρονών ότι, υπέρ ποτέ άλλοτε, τόπος έχει ανάγκην εθνικής ενότητος, όπως αντιμετωπίση αποτελεσματικώτερον εξωτερικόν κίνδυνον.

Σοφοκλής Βενιζέλος”

Παρακαλώ Υμετέραν Εξοχότηταν, όπως, εις ενδεχόμενην απάντησιν, ευαρεστουμένη μοί γνωρίση συγχρόνως εάν εγκρίνη δημοσιευθούν αμφότερα τηλεγραφήματα ελληνικόν Τύπον Νέας Υόρκης.

Ανεκοινώθη Πρεσβείαν Ουασιγκτώνος, Λελής”

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Originally posted 2020-09-12 21:49:49.