“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την θέση που έλαβε η Κοινότητα και τα κράτη-μέλη της στο Γιμαράες κατόπιν αιτήσεως της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος. Εξέφρασε την ετοιμότητά του να αναγνωρίσει την δημοκρατία αυτή στο πλαίσιο των υφισταμένων συνόρων της συμφωνως προς την Διακήρυξη της 16ης Δεκεμβρίου 1991 υπό ένα όνομα που δεν θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία.

Επιπλέον θεωρεί τα σύνορα της δημοκρατίας αυτής ως απαραβίαστα και εγγυημένα συμφώνως με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Χάρτη των Παρισίων”. Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 3/5/1992

[The European Council reiterates the position taken by the Community
and its members States in Guimaraes on the request of the former Yugoslav
Republic of Macedonia to be recognised as an independent State. It
expresses its readiness to recognise that republic within its existing
borders according to their Declaration on 16 December 1991 under a name
which does not include the term Macedonia. It furthermore considers the
borders of this republic as inviolable and guaranteed in accordance with
the principles of the UN Charter and the Charter of Paris].

Originally posted 2018-06-10 18:15:10.