Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)

Ήχος α’.
Την σπουδήν σου τη κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη φερώνυμε, την ομώνυμόν σου πίστιν εις κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ αθλοφόρε· όθεν προχέεις ιάματα, καὶ πρεσβεύεις υπὲρ των ψυχών ημών.

Κοντάκιον

Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.
Τὸν ναόν σου πάνσεμνε, ως ιατρείον ψυχικὸν ευράμενοι, εν τούτω πάντες οι πιστοί, μεγαλοφώνως τιμώμεν σε, Οσιομάρτυς Παρασκευὴ αοίδιμε.

Originally posted 2018-07-26 13:48:48.