Ἕλληνες Μαχηταί,
Ἑλληνικὲ Λαέ,

Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐθνικῆς συμφορᾶς ἔφυγαν ἀπὸ τὰς Ἀθήνας καὶ ἐγκατέλειψαν τὸ πάτριον ἔδαφος. Ὑπὸ τὴν ἀσφαλῆ προστασίαν τῆς θαλάσσης ἀπὸ τὰς ἐπιθέσεις τοῦ ἀντιπάλου, ἀπαιτοῦν ἀπὸ ὅλους μας νὰ συνεχισθῇ ὁ ἀγών, τὸ μάταιον τοῦ ὁποίου Σεῖς ὅλοι οἱ παραμείναντες ἐπὶ τοῦ πατρίου ἐδάφους ἔχετε κατανοήσει.

Ἡ σκληρὰ πραγματικότης εἶνε, ὅτι, μετὰ τὴν κατάληψιν τῶν Ἀθηνῶν ὑπὸ τοῦ Γερμανικοῦ στρατοῦ καὶ μετὰ τὴν φυγὴν τῶν Ἄγγλων, δὲν δύναται νὰ γίνῃ οὐδεὶς πλέον λόγος περὶ συνεχίσεως τοῦ ἀγῶνος.

Κυβέρνησις ποὺ ἐτράπη εἰς φυγὴν οὐδὲν δικαίωμα ἔχει νὰ ἀπαιτῆ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν θυσίας αἱ ὁποῖαι ἰσοδυναμοῦν μὲ σφαγιασμὸν καὶ αὐτοκτονίαν.

Ἕλληνες,
Πρέπει ν’ ἀναλάβωμεν τὴν τύχην τῆς Χώρας σθεναρῶς εἰς τὰ χέρια μας καὶ ν’ ἀτενίσωμεν κατάματα τὴν σκληρὰν πραγματικότητα.

Διὰ ν’ ἀνταποκριθῶμεν εἰς ταῦτα ἀπεφάσισα ἀπὸ κοινοῦ μεθ’ ὅλων τῶν Στρατηγῶν καὶ Ἀξιωματικῶν τοῦ ἀγωνισθέντος Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ νὰ σχηματήσω ὑπὸ τὴν Προεδρίαν μου Κυβέρνησιν, ἥτις θὰ ἐξασκῇ τὴν ἐξουσίαν της ἀνεξάρτητα τῆς μέχρι τοῦδε Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος, ἑδραζομένην ἐπὶ μόνης κυριάρχου θελήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Αὐτὴ θὰ εἶνε ἡ μόνη νόμιμος Κυβέρνησις ἐν Ἑλλάδι καὶ θὰ ἔχῃ ὡς ἐντολὴν καὶ μοναδικὸν προορισμὸν τῇ συγκαταθέσει τῶν δυνάμεων κατοχῆς, ν’ ἀποκαταστήσῃ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν τάξιν εἰς τὸν δυστυχισμένον αὐτὸν τόπον καὶ νὰ χαρίσῃ εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν τὴν ἀσφάλειαν διὰ μιᾶς ὑπευθύνου καὶ δραστηρίας ἐνεργείας, ὥστε κανεὶς νὰ μὴ αἰσθάνεται τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπροστάτευτον.

Καθένας ἀπὸ Σᾶς θὰ αἰσθάνεται ὅτι ὑφίσταται Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, ἥτις στοργικῶς καὶ μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις θὰ προσπαθῇ νὰ σᾶς ἀνακουφίσῃ ἀπὸ τὸ βαρὺ φορτίον ποὺ ἐπεσώρευσεν ὁ πόλεμος.

Ἕλληνες,
Μὲ γνωρίζετε ὡς διοικητὴν στρατευμάτων καὶ γνωρίζετε καὶ τοὺς λοιποὺς στρατηγούς, ὡσαύτως ὡς διοικητὰς στρατευμάτων, ἅτινα πάντα ἠμύνθησαν τοῦ πατρίου ἐδάφους εἰς ἡρωϊκοὺς καὶ αἱματηροὺς ἀγῶνας. Διὰ τῶν ἀγώνων τούτων ἐπετύχατε νὰ κρατήσητε ψηλὰ τὴν τιμὴν τῶν Ἑλληνικῶν ὅπλων καὶ ν’ ἀναδειχθῆτε ἄξιοι ἀπόγονοι τῶν ἡρώων ἀγωνιστῶν τοῦ Μαραθῶνος, τῶν Θερμοπυλῶν, τῆς Σαλαμίνος καὶ τῶν Πλαταιῶν. Δι’ ὅν λόγον ὑπεχρεώθην τελικῶς ὡς ἐναπομείνας εἰς τὸ μέτωπον ἀνώτερος διοικητὴς τῶν στρατευμάτων νὰ δώσω εἰς Σᾶς τὴν διαταγὴν νὰ καταθέσητε τὰ ὅπλα, διὰ τὸν ἵδιον ἀκριβῶς λόγον σᾶς προσκαλῶ σήμερον νὰ μὲ ἀκολουθήσητε πρὸς ἀναστήλωσιν τῆς φιλτάτης μας Πατρίδος. Ὁ λόγος οὗτος εἶνε, ὅτι ἔπρεπε πλέον νὰ σταματήσῃ ἡ ἀσκοπος αἱματοχυσία.

Ἐφεξῆς, δέ, μακρὰν παντὸς ξένου συμφέροντος καὶ ὁδηγούμενοι ἁπλῶς καὶ μόνον ἀπὸ τὸ ἀκραιφνὲς Ἑλληνικὸν συμφέρον, ἄς προσπαθήσωμεν νὰ ζήσῃ ἡ Ἑλλὰς καὶ νὰ ἐξασφαλισθῇ ἐκ νέου εἰς τὸν Λαόν της ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἐργασία.
Κανένας νὰ μὴ διστάσῃ.

Πάντες ἄς συμβάλλωμεν μὲ ὅλας μας τὰς δυνάμεις εἰς τοῦτο.
Βασίζομαι εἰς τὸν πατριωτισμὸν κάθε ἑνὸς ἀπὸ σᾶς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 29 Ἀπριλίου 1941.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

Originally posted 2019-07-17 19:01:24.