ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΝ ΖΕΥΓΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗ ΧΘΕΣ ΥΠΟ ΣΕΡΒΟΥ ΦΟΙΤΗΤΟΥ | ΟΛΑΙ ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΒΕΡΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ | ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΒΙΕΝΝΗ 15 Ἰουνίου.— Ἀλλεπάλληλα τηλεγραφήματα ληφθέντα ἀπὸ τὸ Σεράγεβον ἀγγέλλουν τὴν δολοφονίαν τοῦ Διαδοχικοῦ ζεύγους τῆς Αὐστροουγγαρίας καθ’ ἣν στιγμὴν μετέβαινε ἐφ’ ἁμάξης εἰς τὸ Δημαρχεῖον.

Αἱ λεπτομέρειαι τοῦ τρομεροῦ γεγονότος ἔχουν ὡς ἑξῆς.

Ὁ Ἀρχιδοὺξ Διάδοχος Φραγκῖσκος Φερδινάνδος ἀφιχθεὶς μετὰ τῆς συζύγου του δουκίσσης τοῦ Χόχενμπεργκ εἰς Σεράγεβον, ἐπέβησαν αὐτοκινήτου ὅπως μεταβοῦν εἰς τὸ Δημαρχεῖον , ὅπου ἐπρόκειτο νὰ δεχθοῦν τὰς Ἀρχὰς τῆς πόλεως.

Καθ’ ἣν ὅμως στιγμὴν τὸ αὐτοκίνητον εὑρίσκετο καθ’ ὁδὸν τρέχον μὲ μικρὰν ταχύτητα μιᾶ βόμβα ἐρρίφθη κατὰ τοῦ ἐπιβαίνοντος διαδοχικοῦ ζεύγους. Ἡ βόμβα ἐκτύπησε χωρὶς ὅμως καὶ νὰ διαρραγῇ, εἰς τὸν βραχίονα τοῦ Ἀρχιδουκὸς, Ὅστις, διὰ καταλλήλου κινήσεως της χειρὸς του κατώρθωσε νὰ τὴν ρίψῃ ἐκτὸς τῆς ἁμάξης.

Ἡ βόμβα πεσοῦσα ἐπὶ τῆς γῆς ἐξερράγη ἀφοῦ ὅμως τὸ φέρον τὸ Διαδοχικὸν ζεῦγος αὐτοκίνητον εἶχεν ἀπομακρυνθῆ, τοῦ σωφφὲρ ἀντιληφθέντος τὴν γενομένην ἀπόπειρα καὶ ἀναπτύξαντος μεγάλην ταχύτητα.

Ἐκ τῆς ἐκρήξεως τῆς βόμβας ἐτραυματίσθησαν ἐλαφρῶς δύο ἐκ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀρχιδουκὸς, οἱ ὁποῖοι ἠκολούθουν τὸν Διάδοχον ἐπιβαίνοντες ἑτέρου αὐτοκινήτου. Ἐπίσης ἐτραυματίσθησαν σοβαρῶς καὶ ἓξ πρόσωπα ἀπὸ τὸ παριστάμενον πλῆθος.

Ὁ δράστης τῆς δολοφονικῆς ἀποπείρας συνελήφθη ὑπὸ τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων. Ὀνομάζεται Χρίνοβιτς, ἐπαγγέλλεται τὸν τυπογράφον καὶ κατάγεται ἀπὸ τὴν Τρεβίνην.

ΔΥΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΡΙΠΤΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΝ ΖΕΥΓΟΣ ΝΕΚΡΟΝ
ΒΙΕΝΝΗ 15 Ἰουνίου. Νεώτερα τηλεγραφήματα ἀπὸ τὸ Σεράγεβον ἀγγέλλουν ὅτι ὁ Ἀρχιδοὺξ Φερδινάνδος μετὰ τῆς συζύγου του μετὰ τὴν ἀποτυχοῦσαν κατ’ αὐτῶν δολοφονικὴν ἀπόπειραν ἐξηκολούθησαν τὸν δρόμον των καὶ μεταβάντες εἰς τὸ Δημαρχεῖον ἐδέχθησαν τὰς Ἀρχὰς τῆς πόλεως.

Ὁ Ἀρχιδοὺξ διετήρει τὴν ψυχραιμίαν του, ἦτο δὲ ὁμιλητικότατος.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς δεξιώσεως τὸ Διαδοχικὸν ζεῦγος ἐπιβὰν τοῦ αὐτοκινήτου ἐξηκολούθησεν ἐπευφημούμενον ὑπὸ τοῦ πλήθους τὴν ἀνά τὴν πόλιν περιοδείαν του. Αἴφνης ὅμως ἐνῶ τὸ αὐτοκίνητον τρέχον μὲ μικρὰν ταχύτητα διέσχιζε μίαν ἀπὸ τὰς κεντρικωτέρας ὁδοὺς τῆς πόλεως, εἷς νέος, ὁ ὁποῖος μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης εὑρίσκετο μεταξὺ τοῦ πλήθους προχωρήσας ὕψωσε τὸ περίστροφόν του, συστήματος Μπράουνιγκ, τὸ ὁποῖον ἐκρατοῦσεν ὑπὸ τὸ σακκάκι του καὶ ἐπυροβόλησε κατὰ τοῦ διαδοχικοῦ ζεύγους.

Ἡ μία ἐκ τῶν σφαιρῶν εὗρε τὸν Ἀρχιδούκα εἰς τὸ πρόσωπον ἐξελθοῦσα ἀπὸ τὸ ὄπισθεν μέρος τῆς κεφαλῆς, ἡ δὲ δευτέρα εὗρε τὴν Δούκισσαν εἰς τὴν κοιλίαν.

Τὸ Διαδοχικὸν ζεῦγος μετεφέρθη ἀμέσως εἰς τὸ νοσοκομεῖον ὅπου μετ’ ὀλίγον ἐξέπνευσεν.

Ὁ δράστης τοῦ διπλοῦ φοβεροῦ ἐγκλήματος συνελήφθη ὑπὸ τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων, τὰ ὁποῖα διὰ τῆς βίας κατώρθωσαν ν’ ἀπομακρύνουν τὸ μαινόμενον πλῆθος, τὸ ὁποῖον ἠπείλει νὰ τὸν διαμελίσῃ.

Εἶνε μαθητὴς τῆς 8ης τάξεως τοῦ Λυκείου, ὀνομάζεται Πίντσιπ καὶ κατάγεται ἀπὸ τὸ Γκραβόβη.

Ὁ δράστης ἠκολουθεῖτο καὶ ὑπὸ δύο ἄλλων ἀκόμη. Τούτους ἀντιληφθὲν τὸ πλῆθος ἐπετέθη κατ’ αὐτῶν μὲ σκοπὸν νὰ τοὺς λυντσάρη. Ἐπεμβάσα ἡ ἀστυνομία κατώρθωσε νὰ ἀποσύρῃ αὐτοὺς ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ μαινομένου πλήθους.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΒΙΕΝΝΗΝ
ΒΙΕΝΝΗ 15 Ἰουνίου. — Αἱ Βιενναῖαι ἐφημερίδες εἰς ἐπανειλημμένας ἐκτάκτους ἐκδόσεις των δημοσιεύουν ἐκτενῆ τηλεγραφήματα περὶ τῆς δολοφονίας τοῦ Διαδοχικοῦ ζεύγους.

Ὁ Καισαροβασιλεὺς Φραγκίσκος Ἰωσὴφ, ὅστις μόλις σήμερον ἀφίκετο εἰς Ἴσλ εἰδοποιηθεὶς τηλεγραφικῶς ὅπως ἐπιστρέψῃ εἰς Βιέννην.

Οἱ στρατιωτικοὶ κύκλοι ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ὁποῖων διετέλει πάντοτε ὁ δολοφονηθεὶς Ἀρχιδοὺξ εὑρίσκονται ἐν ἀναστατώσει, ἐκφράζονται δὲ ἀπροκαλύπτως κατὰ τῆς Σερβίας.

Οἱ νεκροὶ τοῦ Ἀρχιδουκὸς Φερδινάνδου καὶ τῆς Δουκίσσης συζύγου του θὰ μεταφερθοῦν ἐνταῦθα, ὅπου θὰ ἐκτεθοῦν εἰς γενικὸν προσκύνημα.

Τηλεγραφήματα ἐξ ὅλων τῶν πόλεων τῆς Αὐτοκρατορείας παριστοῦν τὴν βαθεῖαν κατάπληξιν τὴν ὁποίαν ἐπροξένησεν ἁπανταχοῦ τὸ διπλοῦν φοβερὸν ἄγγελμα.

ΠΩΣ ΤΟ ΕΜΑΘΕΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ὁ Βασιλεὺς ἔλαβε γνῶσιν τοῦ μεγάλου δυστυχήματος ἐνῶ εὑρίσκετο εἰς τὸ Στάδιον, ἐκ τηλεγραφήματος τὸ ὁποῖον ἔφερεν εἰς Αὐτὸν εἷς ἀστυνόμος. Πόθεν προήρχετο τὸ τηλεγράφημα δὲν ἐγνώσθη.

Ἡ Α. Μ. ἀνεκοίνωσε τὸ περιεχόμενον τοῦ τηλεγραφήματος καὶ εἰς τὰ λοιπὰ μέλη τῆς Β. Οἰκογενείας, τὰ ὁποῖα ἐφάνησαν καταταραχθέντα.

Τὸ τηλεγράφημα κατόπιν ὁ Βασιλεὺς ἀπέστειλε πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸν, ὅστις ὅμως εἶχε λάβει γνῶσιν τοῦ γεγονότος ἐκ τηλεγραφήματος τοῦ ἐν Βιέννῃ πρεσβευτοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Γρυπάρη.

Ὁ Βασιλεὺς ὅταν μετὰ τὸ πέρας τῶν ἱππικῶν ἀγώνων μετέβη εἰς τὰ Ἀνάκτορα συνέταξε μακρὸν συλλυπητήριον τηλεγράφημα τὸ ὁποῖον ἀπέστειλε πρὸς τὸν Καισαροβασιλέα Φραγκῖσκον Ἰωσήφ.

Ἐπίσης συνελυπήθη τηλεγραφικῶς τὴν Αὐστριακὴν Κυβέρνησιν καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Βενιζέλος, ὅστις συγχρόνως μετέβη εἰς τὴν Αὐστριακὴν Πρεσβείαν καὶ συνελυπήθη τὸν διπλωματικὸν ἀντιπρόσωπον τῆς Δυαδικῆς Μοναρχίας.

Ο ΦΟΝΕΥΘΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ἀνεψιὸς τοῦ Αὐτοκράτορος Φραγκίσκου Ἰωσὴφ. Υἱὸς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Αὐτοκράτορος Ἀρχιδουκὸς Καρόλου Λουδοβίκου ὅστις ἔχει πάρει τρεῖς συζύγους.

Ὁ Διάδοχος Ἀρχιδοὺξ Φραγκῖσκος Φερδινάνδος ἐγεννήθη εἰς τὸ Γουρὰτς, τὴν 18 Δεκεμβρίου 1863. Ὥστε ἀπέθανεν εἰς ἡλικίαν 51 ἐτῶν.

Ἐνυμφεύθη ἐξ ἀριστερᾶς χειρὸς τὴν κόμησσαν Σότεκ δὲ Ζότουβα Σοφίαν τὸ 1900. Ἥτις φέρει τώρα τὸν τίτλον τῆς πριγκηπίσσης τοῦ Χούμβεργ, μὲ τὸν τίτλον τῆς Δουρχλανεχτ Ὑψηλότητος.

Ἐκαμον τρία τέκνα. Τὴν πριγκήπισσαν Σοφίαν 13 ἐτῶν, τὸν πρίγκηπα Μαξιμιλιανὸν 12 ἐτῶν καὶ τὸν πρίγκηπα Ἐρνέστον δέκα ἐτῶν.

Διάδοχος τοῦ Θρόνου τώρα θ’ ἀνακηρυχθῇ ὁ νεώτερος ἀνεψιὸς τοῦ Αὐτοκράτορος Ἀρχιδοὺξ Κάρολος Φραγκῖσκος, γεννηθεὶς τῷ 1887, ὥστε ἔχει ἡλικίαν 27 ἐτῶν. Καὶ εἶνε λοχαγὸς εἰς ἕνα σύνταγμα τῶν Δραγόνων.

* Ακρόπολις, φύλλο 10615, 16/29 Ιουνίου 1914. Τὸ διαδοχικὸν ζεύγος τῆς Αυστρίας ἐδολοφονήθει χθὲς ὑπὸ σέρβου φοιτητοῦ. Ανυπόγραφο

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Originally posted 2020-10-03 22:25:39.