Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας αναμένονται σημαντικές μειώσεις μέσω διαγραφών τόσο του βασικού ποσού οφειλών, όσο και των κεφαλαιοποιημένων τόκων, καθώς και των προσαυξήσεων. Στη δέσμη μέτρων προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων έως και 10 έτη.

Από τις νέες ρυθμίσεις αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 800.000 δανειολήπτες, μεταξύ των οποίων άνεργοι, συνταξιούχοι, ΑμεΑ καθώς και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες και εξαρτημένα άτομα.

Όσοι έχουν συνολικό χρέος μικρότερο των 6.000 ευρώ, οι οποίοι υπολογίζονται σε 35.000 δανειολήπτες, θα δουν οριστική διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής τους, ενώ ακόμη 49.000 δανειολήπτες θα δουν τα δάνειά τους να διαγράφονται, εφόσον έχουν καταβάλει ποσό μεγαλύτερο του 60% του αρχικού ποσού του δανείου.

Το μέτρο της αφαίρεσης των τόκων κεφαλαίων και των τόκων υπερημερίας θα αφορά σε όλους τους δανειολήπτες, με μία προσαύξηση της ωφέλειας κατά 10% για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Μία ακόμη σημαντική ελάφρυνση είναι η δυνατότητα των ανέργων δανειοληπτών, με μία απλή αίτησή τους στον ΟΑΕΔ, να παγώσουν για τρία χρόνια την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας τους δόσης χωρίς καμία απολύτως συνέπεια και οικονομική επιβάρυνση.