Η Ακαδημία Αθηνών συνήλθε σ’ έκτακτη συνεδρία και έστειλε στις Ακαδημίες και στα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα όλου του κόσμου, το πιο κάτω Ψήφισμα της.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ψήφισμα: Περί των αρπαγέντων ελληνοπαίδων

Προς απάσας τας Ακαδημίας. Ή Ακαδημία Αθηνών μετέχουσα της οδύνης και της αγανακτήσεως του Ελληνικού λαού δια την μυσαράν αρπαγήν χιλιάδων ελληνοπαίδων εκ των οικογενειακών αυτών εστιών και την βιαίαν τούτων αποκόμισιν εις ξένας κομμουνιστικάς χώρας προς τον ανίερον σκοπόν της εκριζώσεως του εθνικού φρονήματος και τής ηθικής αυτών υποστάσεως,

Έχουσα δε βαθείαν συνείδησιν των καθηκόντων παντός πνευματικού και ανθρωπιστικού ιδρύματος, αξίου της αποστολής αυτού, απέναντι τοιούτων εγκλημάτων γενοκτονίας διαμαρτύρεται προς πάσας τάς Ακαδημίας των πεπολιτισμένων εθνών και έχει την πεποίθησιν ότι ιδρύματα, των όποιων η ύπαρξις οφείλει να αποβλέπει ουχί μόνον προς τον σκοπόν της προαγωγής τής επιστήμης, αλλά κυριώτατα προς την ηθικήν των ανθρώπων συγκρότησιν και προς την επικράτησιν τής Ιδέας τής δικαιοσύνης, θα σπεύσωσι να κινήσωσι την προσοχήν των Κυβερνήσεων και των λαών αυτών επί το διαπραχθέν ανήκουστον έγκλημα και θα απαιτήσωσιν εν ονόματι στοιχειώδους ανθρωπισμού, όπως αποδοθώσι τα παιδία εις την πατρίδα αυτών, την Ελλάδα.

Ή Ελλάς αγωνισθείσα ουχί μόνον υπέρ τής ιδικής της ελευθερίας, άλλ’ υπέρ των ελευθέρων θεσμών και άλλων λαών ευαίσθητων εις την ιδέαν ταύτην, δεν δύναται να δεχθεί άνευ ζωηράς εκπλήξεως την αδιαφορίαν και την ασυγκινησίαν των λαών τούτων εν τω παγκοσμίου σημασίας ζητήματι τούτω. Αι Ακαδημίαι είναι εστίαι ελευθέρων ανθρώπων, ελευθέρως και άνευ φόβου κρινόντων τα γεγονότα τα κλονίζοντα την ηθικήν αντίληψιν του κόσμου. Το δε ζήτημα των αρπαγέντων ελληνοπαίδων δεν είναι ζήτημα μόνον Ελληνικόν. Εάν αι Ακαδημίαι δεν ενδιαφέρονται δια την επικράτησιν τής ηθικής και της δικαιοσύνης ανά τον κόσμον, δεν είναι άξιαι να υφίστανται, διότι επιστήμη άνευ γενικωτέρας ηθικής αντιλήψεως είναι καταστροφή δια την ανθρωπότητα.

Εγένετο εν Αθήναις τη 29η Δεκεμβρίου του έτους 1949».

O Πρόεδρος, ΙΩΑΝ . Χ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος, Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

Ό Γεν. Γραμματεύς, Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

Τα Μέλη

Originally posted 2019-12-29 23:35:01.