“Δέκα ημέρας μετά την αναχώρησιν του Βασιλέως ο κ. Βενιζέλος εισήλθεν εις τας Αθήνας φρουρούμενος υπό ξένων στρατευμάτων, τα οποία κατείχον τα κυριώτερα σημεία της οδού, εκ της οποίας θα διήρχετο, δια πολυβόλων.

Ο πολιτικός, όστις είχεν επανέλθει εις την εξουσίαν με την «Ιεράν Αποστολήν» να αποκαταστήσει την «Συνταγματικήν Αλήθειαν» και τας ελευθερίας του λαού τόσον «επαισχύντως παραβιασθείσας υπό του απολυταρχικού καθεστώτος του Βασιλέως Κωνσταντίνου», ενεκαίνισε το τυρρανικώτερον καθεστώς εξ όσων εγνώρισεν η Ελλάς.

Cover TA PENINTA XRONIA TIS ZOIS MOY

Η πρώτη πράξις της νέας Κυβερνήσεως ήτο η ανάκλησις του Βασιλικού Διατάγματος, το οποίον απηγόρευε την απόλυσιν των δικαστικών, μέτρον το οποίον απαλλάσσον αυτούς της επιρροής της κομματικής πολιτικής, είχεν εισαχθεί υπ΄αυτού του κ. Βενιζέλου προ ετών.

Όλοι οι παλαιοί δικασταί απελύθησαν και αντεκαταστάθησαν υπό άλλων, αφωσιωμένων εξ ολοκλήρου εις την πολιτικήν του κ. Βενιζέλου.

Αντεκδικήσεις και διώξεις, παρά τας υποσχέσεις περί εναντίοου, εγένοντο καθ΄όλον το διάστημα. Πρώην Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, κληρικοί, καθηγηταί του Πανεπιστημίου, αξιωματικοί παντός βαθμού, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, ακόμη και γυναίκες, απηλαύνοντο εις τας νήσους του Αιγαίου και εφυλάσσοντο υπό αυστηροτάτην φρούρησιν.

Αι φυλακαί των Αθηνών είχον πλέον υπερπληρωθεί ανθρώπων, αφωσιωμένων εις τον εξόριστον Βασιλέα.

Η αστυνομία ενήργει ερεύνας κατ΄οίκον προς ανακάλυψιν εικόνων του Βασιλέως Κωνσταντίνου και των μελών της δυναστείας. Όλα τα εστιατόρια, ξενοδοχεία και λέσχαι διετάχθησαν να καταβιβάσουν και καταστρέψουν τας εικόνας του Βασιλέως και της Βασιλίσσης και, ωσάν να μην ήρκει τούτο, τα σχολικά βιβλία αναθεωρήθησαν και οιοσδήποτε υπαινιγμός περί της δόξης του «προδότου Βασιλέως» αφηρείτο. Κάθε εκδήλωσις αφοσιώσεως προς τον εξόριστον Ηγεμόνα εκ μέρους του στρατού κατεστέλλετο αυθωρεί.

Βιβλία και λίβελλοι εγράφησαν κατά παραγγελίαν υπό οπαδών του νέου καθεστώτος και διεσπάρησαν ανά τον κόσμον, διακηρύσσοντα τα ανομήματα του Βασιλέως Κωνσταντίνου, την υπ΄αυτού προδοσίαν της πίστεως του Ελληνικού λαού και της υποθέσεως των συμμάχων”.


Διαβάστε την συνέχεια στο: “Τα πενήντα χρόνια της ζωής μου”. Πρίγκιπας Νικόλαος της Ελλάδος. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Πρώτη Έκδοση: 1926. Διαστάσεις: 17Χ24. Σελ. 485. Διαθέσιμο στο: www.grecobooks.com

Cover TA PENINTA XRONIA TIS ZOIS MOY