Στις 31 Μαΐου 1921 και μετά την άφιξη του στην Σμύρνη, ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΒ’ απευθύνει προς την Ελληνική Στρατιά την κάτωθι ημερήσια διαταγή:

“Στρατιώται

Η φωνή της Πατρίδος με εκάλεσε και πάλιν επί κεφαλής υμών. Δεχθήτε τον εγκάρδιον του Βασιλέως χαιρετισμόν.

Είμαι περήφανος δια σας. Δια την αποφασιστικότητα με την οποίαν αγωνίζεσθε τον απελευθερωτικόν της φυλής αγώνα, εδώ που από αιώνων ακμάζει ο Ελληνισμός.

Δεν αγνοείτε ποίας ευγενούς Ιδέας είστε υπέρμαχοι επί του ιερού αυτού εδάφους. Μάχεσθε υπέρ της Ίδεας της Ελληνικής, η οποία εδώ εγέννησε τον απαράμιλλον εκείνον πολιτισμόν, ο οποίος ουδέποτε θα παύση να προκαλή του κόσμου τον θαυμασμόν.

Η ανδρεία σας εγγυάται του αγώνος την επιτυχίαν, αι αρεταί σας εγγυώνται ότι εκ των θυσιών και της νίκης σας θα αναθάλη εφάμιλλος προς εκείνον πολιτισμός. Και του πολιτισμού αυτού σεις θα είσθε οι δημιουργοί.

Άξιοι των Προγόνων σας θα κληροδοτήσητε εις τα παιδιά σας έργον αντάξιον εκείνων και υμών.
Στρατιώται Επί το έργον. Όλοι ηνωμένοι με την καρδίαν πλήρη από αγάπην προς την Ελλάδα μας, μίαν και αδιαίρετον.

Και από αφοσίωσιν προς την αποστολήν αυτής μεγάλην και αιωνίαν της οποίας όλοι είμεθα όργανα.

Εμπρός επί το έργον.

Ο Βασιλεύς σας είναι μαζί σας και σας οδηγεί εκεί όπου η επιταγή της Πατρίδος μας καλεί όλους.

Ο Ύψιστος θα οδηγή τον δίκαιον αγώνα μας

Κωνσταντίνος IB’

Originally posted 2021-05-31 22:29:06.

Written by

Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.