ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ,
Έλληνες,

Νέος εχθρὸς προσέβαλε σήμερον τὴν πρωίαν τὴν τιμὴν της Πατρίδος μας. Χωρὶς καμμίαν προειδοποίησιν, τὴν ιδίαν στιγμὴν κατὰ τὴν οποίαν επεδίδετο απὸ τὴν Γερμανικὴν Κυβέρνησιν εις τὴν Ελληνικὴν εν έγγραφον αναγγέλλον απλώς τὴν ενέργειάν της, τὰ γερμανικὰ στρατεύματα εκτύπησαν τὰ σύνορά μας.

Ο ηρωϊκός μας στρατός, φρουρὸς ακοίμητος του ιερού μας εδάφους, τὸ προασπίζει ήδη διὰ του αίματός του.

Έλληνες,
Ο ελληνικὸς λαός, ο οποίος απέδειξεν ήδη εις τὸν κόσμον ότι θέτει υπὲρ παν άλλο τὴν Τιμήν, θὰ τὴν υπερασπισθή καὶ έναντι του νέου εχθρού μέχρις εσχάτων. Η Ελλάς, η τόσον μικρά, τὴν οποίαν προσβάλλει σήμερον μία ακόμη αυτοκρατορία, είναι ταυτοχρόνως τόσον μεγάλη, ώστε νὰ μὴ δύναται νὰ επιτρέψη εις κανένα νὰ τὴν θίξη.

Ο αγών μας θὰ είναι σκληρός, τραχύς, αμείλικτος. Δὲν θὰ ορροδήσωμεν πρὸ ουδενὸς πόνου, δὲν θὰ σταματήσωμεν πρὸ ουδεμιάς θυσίας. Αλλ’ η Νίκη μας αναμένει εἰς τὸ τέρμα του δρόμου μας διὰ νὰ στεφανώση μίαν ακόμη καὶ οριστικὴν φορὰν τὴν Ελλάδα. Εις τὸ πλευρόν μας ίστανται, πανίσχυροι σύμμαχοι, η Βρεττανικὴ Αυτοκρατορία μὲ τὴν ακατάβλητον θέλησίν της καὶ αι Ηνωμέναι Πολιτείαι της Αμερικής μὲ τοὺς ανεξαντλήτους πόρους των. Εις τὸ πεδίον της μάχης αγωνιζόμεθα αγκώνα πρὸς αγκώνα μὲ τοὺς αδελφούς μας Νοτιοσλαύους, οἱ ὁποῖοι χύνουν καὶ αὐτοὶ τὸ αίμα των διὰ τὴν σωτηρίαν ολοκλήρου της Βαλκανικής καὶ της ανθρωπότητος.

Θὰ νικήσωμεν! Μὲ τὴν βοήθειαν του Θεού καὶ τὴν εὐλογίαν της Παναγίας θὰ νικήσωμεν! Η ἰστορία των εθνών θὰ γράψη ακόμη μίαν φορὰν ότι η χώρα τὴν οποίαν λαμπρύνει ο Μαραθὼν καὶ η Σαλαμὶς δὲν υποκύπτει, δὲν παραδίδεται.

Όλοι μαζί, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, υψώσατε τὸ ανάστημά σας, σφίξατε τοὺς γρόνθους σας καὶ σταθήτε εἰς τὸ πλευρόν Μου, προασπισταὶ της Ελληνικής Πατρίδος, της χθεσινής, της σημερινής καὶ της αυριανής, αντάξιοι των προγόνων σας, παραδείγματα εις τους επιγόνους σας, πρόμαχοι της ελευθερίας της βγαλμένης απὸ τὰ κόκκαλα των Ελλήνων τὰ ιερά.

Εμπρός, τέκνα της Ελλάδος, εις τὸν υπὲρ πάντων αγώνα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’
Εν τοις Ανακτόροις Αθηνών,
τη 6η Απριλίου 1941

Originally posted 2018-04-06 12:08:12.